Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku 2015 w Bydgoszczy będzie Marian Rejewski. Inicjatywa Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy została więc przez rajców przyjęta. W przyszłym roku biblioteka będzie w szcze­gólny sposób promować dokonania swojego patrona.

Powstała już specjalna wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, którą pokazano w wielu miastach województwa kujawsko-pomor­skiego. W planach jest zapre­zen­to­wanie jej w Urzędzie Marszał­kowskim, w Warszawie oraz w Brukseli. W bibliotece odbywają się także lekcje, przygo­towane dla gimna­zja­listów. Uczniowie poznają m. in. zasady krypto­logii i szyfrują infor­macje na kompu­te­rowym symula­torze Enigmy.

Biblioteka planuje na przyszły rok wznowienie oraz rozsze­rzenie treści publi­kacji „Marian Rejewski - życie Enigmą pisane”. Zamierza również zorga­ni­zować wiele konkursów oraz tydzień krypto­lo­giczny. Posta­no­wiono także, że przyszło­roczna Noc Muzeów w Muzeum Oświaty poświęcona zostanie kryptologii.

Treść Uchwały

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Inicjatywa ogłoszenia Roku Mariana Rejewskiego 

Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska wystąpiła do Rady Miejskiej czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »

Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »

Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »