Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku 2015 w Bydgoszczy będzie Marian Rejewski. Inicjatywa Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy została więc przez rajców przyjęta. W przyszłym roku biblioteka będzie w szcze­gólny sposób promować dokonania swojego patrona.

Powstała już specjalna wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, którą pokazano w wielu miastach województwa kujawsko-pomor­skiego. W planach jest zapre­zen­to­wanie jej w Urzędzie Marszał­kowskim, w Warszawie oraz w Brukseli. W bibliotece odbywają się także lekcje, przygo­towane dla gimna­zja­listów. Uczniowie poznają m. in. zasady krypto­logii i szyfrują infor­macje na kompu­te­rowym symula­torze Enigmy.

Biblioteka planuje na przyszły rok wznowienie oraz rozsze­rzenie treści publi­kacji „Marian Rejewski - życie Enigmą pisane”. Zamierza również zorga­ni­zować wiele konkursów oraz tydzień krypto­lo­giczny. Posta­no­wiono także, że przyszło­roczna Noc Muzeów w Muzeum Oświaty poświęcona zostanie kryptologii.

Treść Uchwały

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »

Krypto­lodzy uhono­rowani w Krakowie 

Pan­te­on Na­ro­do­wy utwo­rzo­ny w kryp­tach Ko­ścio­ła św. Pio­tra i Paw­ła w Kra­ko­wie obok kró­lew­skiej ne­kro­po­lii czytaj »

Enigma - Wer hat’s erfunden? 

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański czytaj »