Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku 2015 w Bydgoszczy będzie Marian Rejewski. Inicjatywa Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy została więc przez rajców przyjęta. W przyszłym roku biblioteka będzie w szcze­gólny sposób promować dokonania swojego patrona.

Powstała już specjalna wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, którą pokazano w wielu miastach województwa kujawsko-pomor­skiego. W planach jest zapre­zen­to­wanie jej w Urzędzie Marszał­kowskim, w Warszawie oraz w Brukseli. W bibliotece odbywają się także lekcje, przygo­towane dla gimna­zja­listów. Uczniowie poznają m. in. zasady krypto­logii i szyfrują infor­macje na kompu­te­rowym symula­torze Enigmy.

Biblioteka planuje na przyszły rok wznowienie oraz rozsze­rzenie treści publi­kacji „Marian Rejewski - życie Enigmą pisane”. Zamierza również zorga­ni­zować wiele konkursów oraz tydzień krypto­lo­giczny. Posta­no­wiono także, że przyszło­roczna Noc Muzeów w Muzeum Oświaty poświęcona zostanie kryptologii.

Treść Uchwały

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »

Gra miejska OPERACJA ENIGMA

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta! W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją czytaj »

Wystawa towarzy­sząca konfe­rencji CYBERSEC 2018 

W Pałacu Czeczotki przy Rynku Głównym w Krakowie czeka na zwiedza­jących nielada atrakcja. Wystawa Cyfry, czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »