Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku 2015 w Bydgoszczy będzie Marian Rejewski. Inicjatywa Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy została więc przez rajców przyjęta. W przyszłym roku biblioteka będzie w szcze­gólny sposób promować dokonania swojego patrona.

Powstała już specjalna wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, którą pokazano w wielu miastach województwa kujawsko-pomor­skiego. W planach jest zapre­zen­to­wanie jej w Urzędzie Marszał­kowskim, w Warszawie oraz w Brukseli. W bibliotece odbywają się także lekcje, przygo­towane dla gimna­zja­listów. Uczniowie poznają m. in. zasady krypto­logii i szyfrują infor­macje na kompu­te­rowym symula­torze Enigmy.

Biblioteka planuje na przyszły rok wznowienie oraz rozsze­rzenie treści publi­kacji „Marian Rejewski - życie Enigmą pisane”. Zamierza również zorga­ni­zować wiele konkursów oraz tydzień krypto­lo­giczny. Posta­no­wiono także, że przyszło­roczna Noc Muzeów w Muzeum Oświaty poświęcona zostanie kryptologii.

Treść Uchwały

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »