Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku 2015 w Bydgoszczy będzie Marian Rejewski. Inicjatywa Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy została więc przez rajców przyjęta. W przyszłym roku biblioteka będzie w szcze­gólny sposób promować dokonania swojego patrona.

Powstała już specjalna wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, którą pokazano w wielu miastach województwa kujawsko-pomor­skiego. W planach jest zapre­zen­to­wanie jej w Urzędzie Marszał­kowskim, w Warszawie oraz w Brukseli. W bibliotece odbywają się także lekcje, przygo­towane dla gimna­zja­listów. Uczniowie poznają m. in. zasady krypto­logii i szyfrują infor­macje na kompu­te­rowym symula­torze Enigmy.

Biblioteka planuje na przyszły rok wznowienie oraz rozsze­rzenie treści publi­kacji „Marian Rejewski - życie Enigmą pisane”. Zamierza również zorga­ni­zować wiele konkursów oraz tydzień krypto­lo­giczny. Posta­no­wiono także, że przyszło­roczna Noc Muzeów w Muzeum Oświaty poświęcona zostanie kryptologii.

Treść Uchwały

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - czytaj »

Zanim było Bletchley Park 

Według histo­ryków, złamanie kodu Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej – przyczyniło się do ocalenia ok. czytaj »