Finał konkursu w Nakle nad Notecią

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie i działalność Mariana Rejew­skiego“ pod patro­natem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej.

Konkurs polegał na udzie­leniu odpowiedzi na 4 zestawy pytań, zamiesz­czonych w gazecie „Nakielski Czas“. Odbywał się on w dwóch katego­riach: szkół gimna­zjalnych oraz szkół ponad­gim­na­zjalnych. Pytania konkursowe zostały opracowane przez pana płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Jury po spraw­dzeniu wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłoniło nastę­pu­jących laureatów:

w kategorii szkół gimna­zjalnych
I MIEJSCE :
Justyna Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie
II MIEJSCE :
Weronika Jagodzińska z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Dominika Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
w kategorii szkół ponad­gim­na­zjalnych
I MIEJSCE :
Marcin Woźny z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią
II MIEJSCE :
Artur Droszcz z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlą­dowej w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Magdalena Wojcie­chowska z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. Stani­sława Staszica w Nakle nad Notecią,
Mateusz Patuła z I LO Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią,
Marcin Malak z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

Promocja dokonań Mariana Rejew­skiego w środo­wisku akade­mickim w Toruniu 

Od 26 lutego do 15 marca 2013 r. wystawa zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w czytaj »

Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »