Finał konkursu w Nakle nad Notecią

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie i działalność Mariana Rejew­skiego“ pod patro­natem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej.

Konkurs polegał na udzie­leniu odpowiedzi na 4 zestawy pytań, zamiesz­czonych w gazecie „Nakielski Czas“. Odbywał się on w dwóch katego­riach: szkół gimna­zjalnych oraz szkół ponad­gim­na­zjalnych. Pytania konkursowe zostały opracowane przez pana płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Jury po spraw­dzeniu wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłoniło nastę­pu­jących laureatów:

w kategorii szkół gimna­zjalnych
I MIEJSCE :
Justyna Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie
II MIEJSCE :
Weronika Jagodzińska z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Dominika Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
w kategorii szkół ponad­gim­na­zjalnych
I MIEJSCE :
Marcin Woźny z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią
II MIEJSCE :
Artur Droszcz z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlą­dowej w Nakle nad Notecią
III MIEJSCE :
Magdalena Wojcie­chowska z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. Stani­sława Staszica w Nakle nad Notecią,
Mateusz Patuła z I LO Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią,
Marcin Malak z I LO im. Bolesława Krzywo­ustego w Nakle nad Notecią.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Promocja dokonań Mariana Rejew­skiego w środo­wisku akade­mickim w Toruniu 

Od 26 lutego do 15 marca 2013 r. wystawa zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Marian Rejewski zostanie patronem dworca PKP
Fasada dworca kolejowego w Bydgoszczy.

Największy w województwie kujawsko-pomorskim dworzec kolejowy, liczący ponad 170 lat, wciąż pozostaje bez patrona. W czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Wręczenie nagród w konkursie na ekslibris 

28 listopada 2011 roku została jedno­głośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W czytaj »