W październiku 2012 r. Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy rozpo­częła reali­zację projektu o Marianie Rejewskim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej. Skierowany jest on do uczniów szkół gimna­zjalnych i ponad­gim­na­zjalnych. W jego ramach reali­zowane są zajęcia eduka­cyjne o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wykorzy­staniem środków multi­me­dialnych, w czasie których uczniowie zapoznają się z życiem oraz działal­nością znanego bydgosz­czanina, jego dokona­niami na polu matematyki oraz kryptologii.
W trakcie zajęć prezen­towana jest również replika niemieckiej maszyny szyfru­jącej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stoso­wanymi w niej tajnikami szyfro­wania maszy­nowego oraz przećwiczyć przy pomocy specjalnego programu kompu­te­rowego szyfro­wanie wiado­mości z zasto­so­waniem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wanych lekcji prezen­tujemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ zorga­ni­zowaną z okazji 80. rocznicy złamania Enigmy przez tego wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęszczał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w reali­zo­wanych lekcjach jest płk. Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i działal­ności Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o historii złamania kodu szyfru­jącego maszyny.

Cele zajęć:

  • Budowanie własnej tożsa­mości młodego pokolenia.
  • Promo­wanie postaw patrio­tycznych wśród młodzieży.
  • Rozbu­dzanie pasji matema­tycznych uczniów poprzez przybli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowoczesnej matematyki.
  • Rozwi­janie zainte­re­sowań histo­rycznych poprzez propa­go­wanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
  • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dzenie zajęć eduka­cyjnych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej.
  • Promo­wanie książek o Marianie Rejewskim oraz pozostałych zbiorów i zasobów infor­ma­cyjnych Biblioteki w środowisku.

KONTAKT:

Muzeum Oświaty
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 052 342-65-90

image_print