Selek­tywne zesta­wienie biblio­gra­ficzne wydaw­nictw zwartych, artykułów z czasopism i dokumentów audio­wi­zu­alnych dostępnych w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy

WYDAW­NICTWA ZWARTE

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej : zbiór studiów / pod redakcją Stefana Pastu­szew­skiego. - Bydgoszcz : Instytut Wydaw­niczy „Świadectwo“ 2015.

Sygnatury: M 160206, M 160207, p 160205 / 94(438)A/Z

Bydgosz­czanie XX wieku / pod redakcją Józefa Herolda. - Bydgoszcz : Instytut Wydaw­niczy „Świadectwo“, 2000.

Sygnatura: M 169387

Enigma /Hugh Sebag-Monte­fiore ; z ang. przeł. Maciej Antosiewicz. - Warszawa : Świat Książki, 2010. - 431, [1] s., [16] s.

Sygnatury: p 154241 /94(438)A/Z

Enigma : bliżej prawdy / Marek Grajek. - Wyd. 1. popr. (dodr.). - Poznań : Dom Wydaw­niczy Rebis, 2010. - 691, [1] s., [8] s. tabl.

Sygnatury: M 154240

Enigma : liczba wszystkich liczb / Krzysztof Koziołek. - Wydanie pierwsze. - Nowa Sól : Manufaktura Tekstów, 2022.

Sygnatury: M 172636, M 172637

Powieść szpie­gowska retro odsła­niająca kulisy złamania Enigmy przez polskich kryptologów.

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę : nieznana historia Mariana Rejew­skiego / Robert
Gawłowski. - Lublin : [Episteme] 2022.

Sygnatury: M 172148, M 172149, M 172150, p 172147 / 94(438) A/Z

Łamacze kodów : historia krypto­logii / David Kahn ; przełożyła Barbara Kołodziejczyk. - Wydanie I w tej edycji. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw­nictwo, copyright © 2019.

Sygnatury: M 170293, M 17294

Marian Rejewski - pogromca ENIGMY / Zdzisław J. Kapera. - Kraków; Mogilany : The Enigma Press, 2005. - 96 s.

Sygnatury: 153771 p/94(438)A/Z

Marian Rejewski 1905-1980 : życie Enigmą pisane / wstęp Zbigniew Brzeziński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Bydgoszcz : Urząd Miasta, 2005. - 288 s.

Sygnatury: M 153791, 153870 p/94(438)A/Z

Zawiera: Jan Nowak – Jezio­rański. prof. Zbigniew Brzeziński, Nieznani zwycięzcy. Jan Mokrzycki. Hanka Sowińska, Życie Enigmą znaczone. ppłk. rez. mgr Jerzy Lelwic, Marian Rejewski – bydgosz­czanin, który pomógł aliantom wygrać wojnę. Mavies Batey, Marian i Lilly. prof. Wojciech Polak, Działania władz bezpie­czeństwa PRL wobec Mariana Rejew­skiego. dr Tomasz Chinciński, Kryptonim „Targowica” – aparat bezpie­czeństwa Polski Ludowej wobec oficerów wywiadu II Rzeczy­po­spo­litej. dr Jan Stanisław Ciecha­nowski, Polski wkład w złamanie niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma. dr Przemysław Olszowski, Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – organi­zacja i funkcjo­no­wanie służby infor­ma­cyjno – wywia­dowczej II Rzeczy­po­spo­litej. dr Grzegorz Nowik, Polski radio­wywiad w latach 1918 – 1920. prof. Jan Ciecha­nowski, Polsko – brytyjska współ­praca wywia­dowcza w czasie drugiej wojny światowej: zasady, przebieg i wyniki. Eugenia Maresch, Kompania Radio­wy­wia­dowcza w Angli. dr Jacek Tebinki, Relacja byłego szefa polskiego wywiadu o złamaniu Enigmy z 31 V 1974 roku. Dr Jan Stanisław Ciecha­nowski, Eugenia Maresch, Przeka­zanie Enigmy aliantom. Pyry, lipiec 1939 r. Nowe dokumenty z archiwów brytyj­skich. dr David Kahn, Krypto­analiza w bitwie o Atlantyk. Bydgoska konfe­rencja „Tajemnice Enigmy”, 9-10 listopada 2004 r. Kalendarium.

Marjan Rejewski 1905-1980 : living with the enigma secret / [introd. Zbigniew Brzeziński ; ed. team: Jan Stanisław Ciecha­nowski et al. ; transl. by Antoni Bohda­nowicz, Witold Zbiro­howski-Kościa]. - Bydgoszcz : Wydaw­nictwo Tekst, 2009. - 288 s.

Sygnatury: M 161891

Sekret Enigmy / Stanisław Strumph Wojtkiewicz. - Warszawa : „Iskry“, 1978. - 157, [3] s.

Sygnatury M 72772

Tajemnice Bletchley Park : kulisy łamania szyfrów Enigmy / Sinclair McKay ; [przekł. Barbara Gutowska-Nowak]. - Warszawa : Muza, 2013. - 392, [2] s., [6] s. tabl.

Sygnatury: 157917

Tajemnice Enigmy 1939-2004 : 65 rocznica przeka­zania Enigmy przez polski wywiad Państwom Sprzy­mie­rzonym. - Bydgoszcz : [Urząd Miasta], [2004]. - [22] s.

Sygnatury 153790 p /94(438)A/Z

Zawiera: Zagadka Enigmy. Teczka figuranta. Hasło „Enigma” Brytyjski film o zdrajcy.

W kręgu Enigmy / Władysław Kozaczuk. - Warszawa : „Książka i Wiedza“, 1979. - 406, [5] s.

Sygnatury M 80683, M 81584

Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945 / Marian Rejewski ; Uniwer­sytet im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza, 2011. - 158, [18], 157, [1] s.

Sygnatury p 154703/94(438)A/Z, M 154704

Złamanie enigmy : historia Mariana Rejew­skiego / Leszek Gralewski. - Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - 192 s.

Sygnatury p 158016/94(438)A/Z, M 158017

ARTYKUŁYCZASOPISM

100 Polaków, bez których świat wyglą­dałby dzisiaj zupełnie inaczej : [20. Marian Rejewski]// Gazeta Pomorska. - 2018, nr 227, dod. „Oni Wpłynęli na Losy Świata“, z dnia 29-30.09, s. IV

Bydgoskie adresy pogromcy Enigmy / Hanka Sowińska.// Gazeta Pomorska. - 2015, nr 35, dod. „Album Bydgoski“, z dnia 12.02, s. 13

Marian Rejewski doceniony w USA : nazwisko pocho­dzącego z Bydgoszczy pogromcy Enigmy znalazło się wśród zasłu­żonych postaci światowej krypto­logii w Ford Meade / Hanka Sowińska.// Gazeta Pomorska. - 2014, nr 241, z dnia 16.10, s. 4

Marian Rejewski w optyce władz bezpie­czeństwa PRL / Marian Polak // Czasy Nowożytne. - 2005, nr 18-19, s. 118-127 online

Marian Rejewski (1905-1980) - pogromca Enigmy / Jerzy Lelwic // Matematyka. - 2011, nr 10, s. 3-11

Prezent od Rejew­skiego dla wywiadu / Hanka Sowińska.// Gazeta Pomorska. - 2017, nr 299, z dnia 27.12, s. 8

Tajemnice szyfrów Cz. 1, Polacy przeciwko Enigmie / Marek Grajek ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz, oprac. Joanna Bartołd // Mówią Wieki. - 2014, nr 12, s. 45-49

Tajemnice szyfrów Cz. 2, Wojna krypto­logów / Marek Grajek ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz, oprac. Joanna Bartołd // Mówią Wieki. - 2015, nr 1, s. 36-39

Zanim było Bletchley Park / Katarzyna Dzierz­bicka // Pamięć.pl. - 2015, nr 7-8, s. 96-100 online

DOKUMENTY AUDIO­WI­ZUALNE

Tajemnica Enigmy. Odc. 1-8 [Film] / scen. Stanisław Strumph Wojtkiewicz, Roman Wionczek ; reż. Roman Wionczek. - Warszawa : Telewizja Polska, cop. 2009. - 2 dyski optyczne (323 min)

Sygnatury Og 266-267 DVD


image_print