W 2017 roku ukazało się drugie, popra­wione, wydanie komiksu „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy“ na zlecenie Urzędu Marszał­kow­skiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Instytut Pamięci Narodowej wydał w grudniu 2015 r. broszurę „Marian Rejewski (1905-1980)“ z serii „Patroni Naszych Ulic“. Autor tekstu: Krzysztof Osiński, redakcja: Małgo­rzata Strasz.


Publi­kacja dla młodego czytelnika „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ w krótki sposób zazna­jamia z losami i dokona­niami kryptologa. Zawiera również obszerne kalen­darium dotyczące losów Rejew­skiego na tle wydarzeń związanych z maszyną szyfrującą Enigma. Insty­tucja sprawcza: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty, listopad 2015 r.


Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy wydało w listo­padzie 2015 roku komiks w formacie 21 x 29,5 cm. Scena­riusz: Maciej Jasiński, rysunki: Jacek Michalski.


Błażej Dąbkowski pisze w Naszej Historii o tym, że przyjaźń i praca trójki matema­tyków zaczęła się na Uniwer­sy­tecie Poznańskim, a gdyby nie Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski wojna trwałaby pewnie kilka lat dłużej i zginęłoby w niej kilka milionów ludzi więcej.


W miesięczniku Nasza Historia ukazał się tekst Hanki Sowiń­skiej pt. Rejewski, Żychoń, bracia Gacowie. Bydgoszcz stolicą polskiego wywiadu.


Miesięcznik Matematyka, przezna­czony dla nauczy­cieli różnych typów szkół i wszystkich poziomów nauczania, zamieścił artykuł płk. Jerzego Lelwica Marian Rejewski (1905-1980) - pogromca Enigmy.


W periodyku wydawanym przez The Mathe­ma­tical Association of America zamiesz­czono intere­sujący artykuł Chrisa Christensena z Uniwer­sytetu Nortern Kentucky pt. Polish Mathe­ma­ti­cians Finding Patterns in Enigma Messages. Autor tak zaczął swoją pracę:

Jest to opowieść o herosach. Bohaterami opowieści są trzej polscy matematycy, którzy w dziesięć lat przed wybuchem II wojny światowej złamali kod niemieckiej Enigmy. Rzadko się zdarza, że matematycy stają się bohaterami opowieści, a jeszcze rzadziej, że stają się oni bohaterami dlatego, że są matema­tykami. Ostatnie zdanie zaczerp­nięte jest z powieści Enigma Roberta Harrisa.

Artykuł zawiera opis działania maszyny szyfru­jącej. Autor przytacza również teorie matema­tyczne, które Marian Rejewski wykorzystał do złamania kodu oraz prezentuje etapy pracy genialnego kryptologa. Nie zabrakło również faktów z życia trójki polskich matematyków.

Cały artykuł w języku angielskim jest dostępny na stronie www​.matema​tik​sider​.dk.


Kwartalnik naukowy poświęcony polskiej i powszechnej historii wojskowej Przegląd Histo­ryczno-Wojskowy, wydawany przez Wojskowe Biuro Badań Histo­rycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywa­tel­skiej MON poświęcił Marianowi Rejew­skiemu numer specjalny z okazji 100. rocznicy urodzin kryptologa.

image_print