Pomijani polscy łamacze szyfrów

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley Park. Jednak to zespół polskich matema­tyków z Marianem Rejewskim na czele dokonał tego już w 1932 roku. Prawda o polskim wkładzie w odczy­ty­wanie niemieckich szyfro­gramów wojennych z trudem przebija się do świado­mości Europej­czyków. Brytyj­czycy wreszcie przyznali, że Alianci mieliby problemy z wygraniem wielu kampanii, gdyby nie sukces genialnych Polaków. Po 75 latach od przeka­zania przez Polskę swoim sojusz­nikom wyników prac nad Enigmą, dzięki którym Francuzi i Brytyj­czycy mogli odczy­tywać tajne raporty i przewi­dywać ruchy niemieckich wojsk, nareszcie poinfor­mowała o tym BBC m. in. w artykule Gordona Corery Poland’s overlooked Enigma codebre­akers.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny 

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

Dzień Mariana Rejew­skiego w PBW w Bydgoszczy 
Dzień Mariana Rejewskiego 2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 czytaj »

Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - czytaj »