Pomijani polscy łamacze szyfrów

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley Park. Jednak to zespół polskich matema­tyków z Marianem Rejewskim na czele dokonał tego już w 1932 roku. Prawda o polskim wkładzie w odczy­ty­wanie niemieckich szyfro­gramów wojennych z trudem przebija się do świado­mości Europej­czyków. Brytyj­czycy wreszcie przyznali, że Alianci mieliby problemy z wygraniem wielu kampanii, gdyby nie sukces genialnych Polaków. Po 75 latach od przeka­zania przez Polskę swoim sojusz­nikom wyników prac nad Enigmą, dzięki którym Francuzi i Brytyj­czycy mogli odczy­tywać tajne raporty i przewi­dywać ruchy niemieckich wojsk, nareszcie poinfor­mowała o tym BBC m. in. w artykule Gordona Corery Poland’s overlooked Enigma codebre­akers.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny 

Tegoroczny Harcerski Bieg Nocny jest ściśle związany z Marianem Rejewskim. Odbędzie się w nocy 23/24 czytaj »

Dzień Mariana Rejew­skiego 2022 
Duży portret mężczyzny w okrągłych okularach na ścianie w galerii. Przed nim zarysy oglądających obraz.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy zorga­ni­zowały Dzień Mariana Rejew­skiego z okazji 90. czytaj »

85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

Giganci nauki PL - Marian Rejewski 
Twarz mężczyzny w średnim wieku w okularach.

Instytut Pamięci Narodowej zreali­zował film dokumen­talny o Marianie Rejewskim z cyklu Wielcy polscy wynalazcy w czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Giganci Kujaw i Pomorza 
Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień czytaj »