Pomijani polscy łamacze szyfrów

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley Park. Jednak to zespół polskich matema­tyków z Marianem Rejewskim na czele dokonał tego już w 1932 roku. Prawda o polskim wkładzie w odczy­ty­wanie niemieckich szyfro­gramów wojennych z trudem przebija się do świado­mości Europej­czyków. Brytyj­czycy wreszcie przyznali, że Alianci mieliby problemy z wygraniem wielu kampanii, gdyby nie sukces genialnych Polaków. Po 75 latach od przeka­zania przez Polskę swoim sojusz­nikom wyników prac nad Enigmą, dzięki którym Francuzi i Brytyj­czycy mogli odczy­tywać tajne raporty i przewi­dywać ruchy niemieckich wojsk, nareszcie poinfor­mowała o tym BBC m. in. w artykule Gordona Corery Poland’s overlooked Enigma codebre­akers.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »

Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Cyklometr Mariana Rejew­skiego zrekon­stru­owano w Cambridge 
Replika cyklometru

Absolwent Uniwer­sytetu w Cambridge Hal Evans rozpoczął prace nad projektem w 2018 roku w ramach czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »