Wystawa o Marianie Rejewskim w Brodnicy

Miesz­kańcy kolejnego miasta w województwie kujawsko-pomorskim mogli obejrzeć wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” przygo­towaną przez PBW w Bydgoszczy. Uczniowie, nauczy­ciele, przed­sta­wi­ciele władz miasta i powiatu oraz goście zapro­szeni do Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy wysłu­chali prelekcji płk. Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, o Marianie Rejewskim, dokona­niach polskich krypto­logów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej. Pan pułkownik zapre­zen­tował też replikę Enigmy, omawiał budowę maszyny i jej zasto­so­wanie, podkre­ślając geniusz polskiego kryptologa, który poradził sobie z tak niezwykle trudnym zadaniem złamania szyfru. Wystawa trafiła do ZSZ w Brodnicy m.in. dzięki zaanga­żo­waniu pp. Elżbiety i Włodzi­mierza Gaców.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Mariana Rejew­skiego w PBW w Bydgoszczy 
Dzień Mariana Rejewskiego 2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty oraz Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapra­szają 26 czytaj »

Wznowienie cyklu „Sensacje XX wieku“ 

Dzięki współ­pracy Telewizji Polskiej i National Geographic Channel powstaną kolejne odcinki popularnego cyklu programów Bogusława czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy 

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czytaj »