Wystawa o Marianie Rejewskim w Brodnicy

Miesz­kańcy kolejnego miasta w województwie kujawsko-pomorskim mogli obejrzeć wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” przygo­towaną przez PBW w Bydgoszczy. Uczniowie, nauczy­ciele, przed­sta­wi­ciele władz miasta i powiatu oraz goście zapro­szeni do Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy wysłu­chali prelekcji płk. Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, o Marianie Rejewskim, dokona­niach polskich krypto­logów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej. Pan pułkownik zapre­zen­tował też replikę Enigmy, omawiał budowę maszyny i jej zasto­so­wanie, podkre­ślając geniusz polskiego kryptologa, który poradził sobie z tak niezwykle trudnym zadaniem złamania szyfru. Wystawa trafiła do ZSZ w Brodnicy m.in. dzięki zaanga­żo­waniu pp. Elżbiety i Włodzi­mierza Gaców.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Inicjatywa ogłoszenia Roku Mariana Rejewskiego 

Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska wystąpiła do Rady Miejskiej czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »