OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
MARIAN REJEWSKI: MATEMATYKKRYPTOLOGBYDGOSZCZY

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas 1-6 szkół podsta­wowych do udziału w zajęciach z edukacji regio­nalnej „Marian Rejewski – matematyk i kryptolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

  • popula­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejewskiego,
  • zwrócenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
  • budzenie dumy z przyna­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: matematyk, kryptolog,
  • kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii własnego narodu,
  • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edukacji regionalnej.

Program każdego spotkania przewiduje:

  • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
  • zajęcia plastyczne - wykonanie ilustracji lub innej pracy związanej z tematem,
  • krótka prezen­tacja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20-25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska
Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 341-30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

image_print