V Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie w sobotę wrzało jak w ulu. A to za sprawą małych sza­cho­wych geniu­szy. Odbył się tam bowiem już V Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego pod hono­ro­wym patro­na­tem Janiny Syl­we­strzak - córki Mariana Rejew­skiego - i kujaw­sko-pomor­skiego kura­tora oświaty.

Do rywa­li­za­cji stanęło 55 uczniów szkół pod­sta­wo­wych i przed­szkoli (dzieci w wieku 6 lat) z 17 pla­có­wek oświa­to­wych. Turniej roze­grany został sys­te­mem szwaj­car­skim na dystan­sie 7 rund (każdy zawod­nik roze­grał 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawod­nika. Obo­wią­zy­wały prze­pisy kodeksu sza­cho­wego. Pomy­sło­dawcą tur­nieju jest Miro­sław Donar­ski, dyrek­tor szkoły.

V Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego został wpisany do ofi­cjal­nego kalen­da­rza obcho­dów roku Mariana Rejew­skiego, które uchwa­liła Rada Miasta Byd­gosz­czy w 2014 roku.

Wraz z opie­ku­nami tur­nie­jowi przy­glą­dali się z zazdro­ścią i sza­cun­kiem goście: Andrzej Szmytka, wice­prze­wod­ni­czący Rady Powiatu Byd­go­skiego, Adam Ryfa, radny Powiatu Byd­go­skiego, Bro­ni­sław Bal­ce­row­ski, radny gminy Białe Błota, Zdzi­sław Napora, dyrek­tor Gim­na­zjum w Białych Błotach, Bogdan Juce­wicz, przed­sta­wi­ciel spon­sora tur­nieju, Jaro­sław Wiśniew­ski, wice­pre­zes Kujaw­sko-Pomor­skiego Związku Sza­cho­wego, Andrzej Kar­piń­ski oraz Mariusz Mazalon, sędzio­wie sza­chowi. Nagrody ufun­do­wała Fabryka Mebli Gala Col­le­zione z Lisiego Ogona oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie.

Wśród zapro­szo­nych gości nie mogło zabrak­nąć puł­kow­nika Jerzego Lelwica, histo­ryka i kusto­sza Muzeum Wojsk Lądo­wych w Byd­gosz­czy oraz pisarza i pasjo­nata, który uczest­ni­kom zawodów przy­bli­żył postać Mariana Rejew­skiego.

Turniej został podzie­lony na trzy kate­go­rie wiekowe, do 8, 10 i 13 lat. Rodzice, którzy przy­je­chali na zawody ze swoimi pocie­chami, również mogli wziąć udział w kon­kur­sie, z tym że w nieco prost­szym, bo w chiń­czyka. Zwy­cięzcy również otrzy­mali nagrody. Roz­grywki były podzie­lone na siedem rund, z przerwą na ciepły posiłek w szkol­nej sto­łówce. Kolejne partie były nie­zwy­kle zacięte, każda runda oku­piona była łzami lub sze­ro­kim uśmie­chem. Z tur­nieju nikt jednak nie wyszedł prze­grany, bo udział w takich zawo­dach to dla każdego sza­chi­sty dobra lekcja, która uczy logicz­nego myśle­nia, umie­jęt­no­ści prze­wi­dy­wa­nia ruchów prze­ciw­nika. Z pew­no­ścią zapro­cen­tuje to w przy­szło­ści, także w szkole.

W kate­go­rii do 8 lat I miejsce zajął Wiktor Wiśniew­ski ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Wystę­pie z ilością 6 punktów, II miejsce wywal­czył Szymon Pod­lew­ski ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 62 w Byd­gosz­czy (5 punktów), a III miejsce również z 5 punk­tami, Tomasz Olchowy ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Niemczu. W kate­go­rii do 10 lat I nagrodę otrzy­mał Mariusz Mat­czyń­ski ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 65 w Byd­gosz­czy (6 punktów), II nagroda przy­pa­dła Kac­prowi Grze­cho­wia­kowi ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 46 w Byd­gosz­czy (również 6 punktów), nato­miast III miejsce przy­znano Micha­łowi Fiu­gaj­skiemu ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 60 (5 punktów). W ostat­niej kate­go­rii I miejsce zdobył Medard Dahms ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 69 w Byd­gosz­czy (6 punktów), nagrodę za II miejsce otrzy­mał Mateusz Kamiń­ski ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 61 (5,5 punktu), a III miejsce przy­znano Igorowi Jan­kow­skiemu ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 63 (również 5,5 punktu).

Anto­nina Spica, uczen­nica III kl. gim­na­zjum