Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”:

  • Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy należąca do sieci Tak Czytam;
  • Konkurs rozpo­czyna się 17 lutego i trwa do 31 marca 2015 r.
  • Konkurs przezna­czony jest dla dzieci przed­szkolnych i uczniów szkół podsta­wowych, gimna­zjalnych i ponadgimnazjalnych;
  • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, ale w formacie pocztów­kowym, to jest : 15cm x 11cm - 21cm x 15cm , przed­sta­wiającą kilka najpięk­niej­szych miejsc z Bydgoszczy, między które wpleciony będzie portret Mariana Rejewskiego;
  • Każdy z uczest­ników może przekazać tylko jedną pracę.
  • Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu (do rodziców w przypadku młodszych dzieci) wiek, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organi­zatora z uczest­nikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwa­li­fi­kowane do konkursu.
  • Prace należy składać w Księgarni Enigma w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 9;
  • Jury powołane przez organi­zatora, spośród przeka­zanych prac wyłoni laureatów konkursu;
  • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
  • Ze zwycięzcami organi­zator skontaktuje się telefonicznie.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 kwietnia poprzez infor­mację umiesz­czoną w Księgarni Enigma, na facebo­okowym profilu facebook​.com/​t​a​k​.​c​zytam oraz na stronie inter­ne­towej www​.takczytam​.pl
  • Nagrody będą przyznane w trzech katego­riach wiekowych za 1, 2 i 3 miejsce. Kategoria 1 dzieci wieku przed­szkolnym i szkolnym, kategoria 2 młodzież w wieku gimna­zjalnym, kategoria 3 młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.
  • Spośród wszystkich wyróż­nionych prac wybrana zostanie jedna dodatkowo nagro­dzona (nagroda specjalna) za uzyskanie największej ilości „polubień” na naszym facebo­okowym profilu : facebook​.com/​t​a​k​.​c​zytam
  • Nagroda za 1 miejsce – bon na książki o wartości 150 zł oraz oddanie do druku zwycię­skiej pocztówki; 2 miejsce – bon na książki o wartości 100 zł; 3 miejsce – bon o wartości 50 zł.; nagroda specjalna – bon o wartości 100 zł na książki oraz oddanie do druku pocztówki;
  • Przeka­zując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspo­zycję pracy w księgarni, jej publi­kację na stronach inter­ne­towych oraz oddanie pracy do druku i na jej trafienie do sprzedaży.
  • Uczestnicy konkursu zrzekają się praw autor­skich na rzecz organi­zatora w przypadku trafienia pocztówki do sprzedaży.
  • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin dostępny na stronie www​.takczytam​.pl oraz na facebook​.com/​t​a​k​.​c​zytam
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »