Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”:

  • Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy należąca do sieci Tak Czytam;
  • Konkurs rozpo­czyna się 17 lutego i trwa do 31 marca 2015 r.
  • Konkurs przezna­czony jest dla dzieci przed­szkolnych i uczniów szkół podsta­wowych, gimna­zjalnych i ponadgimnazjalnych;
  • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, ale w formacie pocztów­kowym, to jest : 15cm x 11cm - 21cm x 15cm , przed­sta­wiającą kilka najpięk­niej­szych miejsc z Bydgoszczy, między które wpleciony będzie portret Mariana Rejewskiego;
  • Każdy z uczest­ników może przekazać tylko jedną pracę.
  • Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu (do rodziców w przypadku młodszych dzieci) wiek, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organi­zatora z uczest­nikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwa­li­fi­kowane do konkursu.
  • Prace należy składać w Księgarni Enigma w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 9;
  • Jury powołane przez organi­zatora, spośród przeka­zanych prac wyłoni laureatów konkursu;
  • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
  • Ze zwycięzcami organi­zator skontaktuje się telefonicznie.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 kwietnia poprzez infor­mację umiesz­czoną w Księgarni Enigma, na facebo­okowym profilu facebook​.com/​t​a​k​.​c​zytam oraz na stronie inter­ne­towej www​.takczytam​.pl
  • Nagrody będą przyznane w trzech katego­riach wiekowych za 1, 2 i 3 miejsce. Kategoria 1 dzieci wieku przed­szkolnym i szkolnym, kategoria 2 młodzież w wieku gimna­zjalnym, kategoria 3 młodzież w wieku ponadgimnazjalnym.
  • Spośród wszystkich wyróż­nionych prac wybrana zostanie jedna dodatkowo nagro­dzona (nagroda specjalna) za uzyskanie największej ilości „polubień” na naszym facebo­okowym profilu : facebook​.com/​t​a​k​.​c​zytam
  • Nagroda za 1 miejsce – bon na książki o wartości 150 zł oraz oddanie do druku zwycię­skiej pocztówki; 2 miejsce – bon na książki o wartości 100 zł; 3 miejsce – bon o wartości 50 zł.; nagroda specjalna – bon o wartości 100 zł na książki oraz oddanie do druku pocztówki;
  • Przeka­zując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspo­zycję pracy w księgarni, jej publi­kację na stronach inter­ne­towych oraz oddanie pracy do druku i na jej trafienie do sprzedaży.
  • Uczestnicy konkursu zrzekają się praw autor­skich na rzecz organi­zatora w przypadku trafienia pocztówki do sprzedaży.
  • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin dostępny na stronie www​.takczytam​.pl oraz na facebook​.com/​t​a​k​.​c​zytam
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Wystawa o polskich krypto­logach zawitała w Mołdawii 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii. Informacje o ekspozycji w jęz. rumuńskim.

W ramach współ­pracy Samorządu Województwa Wielko­pol­skiego z Insty­tutem Polskim w Bukareszcie, który wsparła Ambasada RP czytaj »

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie organizuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »

Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »