Spotkanie Komitetu Organi­za­cyjnego obchodów Roku Mariana Rejewskiego

23 lutego 2015 r. w bydgoskim Urzędzie Miejskim zainau­gu­rowano obchody Roku Mariana Rejew­skiego. W spotkaniu uczest­ni­czyli prezydent Rafał Bruski i człon­kowie komitetu, którzy planują organi­zację całorocznych wydarzeń o charak­terze eduka­cyjnym, artystycznym i promo­cyjnym, począwszy od konfe­rencji naukowych poprzez lekcje oraz zajęcia i konkursy przezna­czone dla dzieci i młodzieży, wydarzenia plenerowe dla miesz­kańców. Zgłoszono 254 propo­zycje propa­go­wania dorobku wielkiego krypto­logia, ale lista jest ciągle otwarta i można wnosić kolejne inicjatywy. Zapro­po­nowane działania można ująć w nastę­pu­jących kategoriach:

  • konkursy o zasięgu szkolnym, międzysz­kolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólno­polskim (wiedzy, plastyczne, fotograficzne),
  • gry krypto­lo­giczne,
  • gry terenowe,
  • seminaria i konfe­rencje o zasięgu miejskim i ogólno­polskim dla uczniów, nauczy­cieli, przed­sta­wi­cieli organów prowa­dzących oraz nadzo­ru­jących jednostki oświatowe,
  • happe­ningi dla miesz­kańców Bydgoszczy.

Więcej na stronie bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

Konfe­rencja naukowa 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“. Termin: czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »