Spotkanie Komitetu Organi­za­cyjnego obchodów Roku Mariana Rejewskiego

23 lutego 2015 r. w bydgoskim Urzędzie Miejskim zainau­gu­rowano obchody Roku Mariana Rejew­skiego. W spotkaniu uczest­ni­czyli prezydent Rafał Bruski i człon­kowie komitetu, którzy planują organi­zację całorocznych wydarzeń o charak­terze eduka­cyjnym, artystycznym i promo­cyjnym, począwszy od konfe­rencji naukowych poprzez lekcje oraz zajęcia i konkursy przezna­czone dla dzieci i młodzieży, wydarzenia plenerowe dla miesz­kańców. Zgłoszono 254 propo­zycje propa­go­wania dorobku wielkiego krypto­logia, ale lista jest ciągle otwarta i można wnosić kolejne inicjatywy. Zapro­po­nowane działania można ująć w nastę­pu­jących kategoriach:

  • konkursy o zasięgu szkolnym, międzysz­kolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólno­polskim (wiedzy, plastyczne, fotograficzne),
  • gry krypto­lo­giczne,
  • gry terenowe,
  • seminaria i konfe­rencje o zasięgu miejskim i ogólno­polskim dla uczniów, nauczy­cieli, przed­sta­wi­cieli organów prowa­dzących oraz nadzo­ru­jących jednostki oświatowe,
  • happe­ningi dla miesz­kańców Bydgoszczy.

Więcej na stronie bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
V Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w sobotę wrzało jak w ulu. czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Gra miejska OPERACJA ENIGMA

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta! W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-eduka­cyjną wędrówkę śladami sławnego kryptologa pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zowała Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy we czytaj »

Gra miejska 

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy czytaj »