Spotkanie Komitetu Organi­za­cyjnego obchodów Roku Mariana Rejewskiego

23 lutego 2015 r. w bydgoskim Urzędzie Miejskim zainau­gu­rowano obchody Roku Mariana Rejew­skiego. W spotkaniu uczest­ni­czyli prezydent Rafał Bruski i człon­kowie komitetu, którzy planują organi­zację całorocznych wydarzeń o charak­terze eduka­cyjnym, artystycznym i promo­cyjnym, począwszy od konfe­rencji naukowych poprzez lekcje oraz zajęcia i konkursy przezna­czone dla dzieci i młodzieży, wydarzenia plenerowe dla miesz­kańców. Zgłoszono 254 propo­zycje propa­go­wania dorobku wielkiego krypto­logia, ale lista jest ciągle otwarta i można wnosić kolejne inicjatywy. Zapro­po­nowane działania można ująć w nastę­pu­jących kategoriach:

  • konkursy o zasięgu szkolnym, międzysz­kolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólno­polskim (wiedzy, plastyczne, fotograficzne),
  • gry krypto­lo­giczne,
  • gry terenowe,
  • seminaria i konfe­rencje o zasięgu miejskim i ogólno­polskim dla uczniów, nauczy­cieli, przed­sta­wi­cieli organów prowa­dzących oraz nadzo­ru­jących jednostki oświatowe,
  • happe­ningi dla miesz­kańców Bydgoszczy.

Więcej na stronie bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

V Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w sobotę wrzało jak w ulu. czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »