Spotkanie Komitetu Organi­za­cyjnego obchodów Roku Mariana Rejewskiego

23 lutego 2015 r. w bydgoskim Urzędzie Miejskim zainau­gu­rowano obchody Roku Mariana Rejew­skiego. W spotkaniu uczest­ni­czyli prezydent Rafał Bruski i człon­kowie komitetu, którzy planują organi­zację całorocznych wydarzeń o charak­terze eduka­cyjnym, artystycznym i promo­cyjnym, począwszy od konfe­rencji naukowych poprzez lekcje oraz zajęcia i konkursy przezna­czone dla dzieci i młodzieży, wydarzenia plenerowe dla miesz­kańców. Zgłoszono 254 propo­zycje propa­go­wania dorobku wielkiego krypto­logia, ale lista jest ciągle otwarta i można wnosić kolejne inicjatywy. Zapro­po­nowane działania można ująć w nastę­pu­jących kategoriach:

  • konkursy o zasięgu szkolnym, międzysz­kolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólno­polskim (wiedzy, plastyczne, fotograficzne),
  • gry krypto­lo­giczne,
  • gry terenowe,
  • seminaria i konfe­rencje o zasięgu miejskim i ogólno­polskim dla uczniów, nauczy­cieli, przed­sta­wi­cieli organów prowa­dzących oraz nadzo­ru­jących jednostki oświatowe,
  • happe­ningi dla miesz­kańców Bydgoszczy.

Więcej na stronie bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-eduka­cyjną wędrówkę śladami sławnego kryptologa pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zowała Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy we czytaj »