Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

turniej_szachowy22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod honorowym patro­natem Janiny Sylwestrzak.

Celem corocznego konkursu jest popula­ry­zacja gry szachowej wśród przed­szko­laków i uczniów szkół podsta­wowych, wyłonienie najlep­szych zawod­ników w poszcze­gólnych katego­riach wiekowych, podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju oraz przybli­żenie postaci Mariana Rejewskiego.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Twierdza szyfrów i zagadek logicznych Mariana Rejew­skiego - konkurs 

Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli, którzy wśród swoich uczniów czytaj »

Dołącz do gry! 

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z czytaj »

Złamać tajemnicę języka, czyli enigmy poetyckie 

Konkurs na małą formę poetycką obejmujący krótki wiersz, fraszkę, limeryk oraz aforyzm, maksymę czy sentencję czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »