Warsztaty z krypto­logii dla dzieci

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina Mroczyńska z Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutu Matematyki. W zajęciach uczest­ni­czyła klasa III ze SP nr 31. Pani dr Mroczyńska opowie­działa dzieciom o najważ­niej­szych zagad­nie­niach związanych z krypto­grafią, wyjaśniając m.in. czym jest szyfr i szyfrogram. Dzieci poznały najstarsze i najbar­dziej znane szyfry: Szyfr Cezara, Szyfr Podsta­wie­niowy i Szyfr Pitagorasa. Aktywnie uczest­ni­czyły w zajęciach, szyfrując i deszy­frując swoje imiona. Krypto­logia jest dziedziną blisko spokrew­nioną zarówno z matematyką jak i infor­matyką. Łamanie szyfrów lub tworzenie własnych zakodo­wanych infor­macji wymaga logicznego myślenia.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Gra miejska OPERACJA ENIGMA

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta! W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją czytaj »

Francuski komiks pt. „Qui a cassé Enigma?“ 
Nazista z bronią, na niebie wiele samolotów bojowych, u dołu grupa kryptologów.

W kwietniu 2022 roku ukazał się na rynku wydaw­niczym komiks pt. „Qui a cassé Enigma? czytaj »

Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle 

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych czytaj »

Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czytaj »

ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »