II Zuchowy Bydgoski Bieg Nocny

W dniu 13 marca 2015 roku 84 zuchów z hufca Bydgoszcz-Miasto wyruszyło na trasę biegu nocnego, którego bohaterem był Marian Rejewski. Zuchy odwie­dziły Liceum Ogólno­kształcące nr 1. W budynku tym mieściło się dawniej Państwowe Gimnazjum Klasyczne, które Rejewski ukończył w 1923 roku. Następnie w Muzeum Okręgowym w Spichrzach dzieci rozwią­zywały krzyżówki i zagadki na multi­me­dialnej wystawie. Nie zabrakło szyfrów i starych zabaw podwór­kowych. Gawędę do zuchów wygłosił płk Jerzy Lelwic, który opowieścią o Enigmie i krypto­logach potrafi zacie­kawić wszystkie pokolenia.


image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiąt­kowej na Żoliborzu 

Burmistrz Żoliborza, Krzysztof Bugla, odsłonił dziś szklaną tablicę przy ul. Mickie­wicza 20. Na skromnym upamięt­nieniu czytaj »

Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle 

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych czytaj »

Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Enigma w opowieści Eilidh McGinness 
The Cipher Bureau.

W 2018 r. w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Eilidh McGinness pt. The Cypher Bureau o Marianie Rejewskim, urodzonym czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »