Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o godz. 13.30 w sali 214A Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruń­skiej 55-57 okazję do wysłu­chania bardzo intere­su­jącego wykładu o genialnym bydgoskim kryptologu, wygło­szonego przez prof. nadzw. KPSW, dra hab. Janusza Kuttę.

Referat zatytu­łowano: „Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany”.

Wykład wywołał intere­sującą i nasyconą emocjami dyskusję o możli­wo­ściach przybli­żenia się do prawdy histo­rycznej i promo­wania wśród społe­czeństw krajów Europy Zachodniej znaczenia i roli Mariana Rejew­skiego i jego kolegów w złamaniu szyfru Enigmy.

Prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta jest histo­rykiem i archi­wistą, wielo­letnim dyrek­torem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz autorem szeregu publi­kacji z zakresu historii nowożytnej i najnowszej. Prof. Janusz Kutta jest finalistą konkursu „Mistrz Mowy Polskiej“, pełni też funkcję redaktora i współ­autora „Bydgo­skiego Słownika Biograficznego”.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

Mural z wizerunkiem Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa w Białych Błotach posta­nowiła uhono­rować swojego patrona oddając jedną z głównych ścian placówki czytaj »

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »