Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o godz. 13.30 w sali 214A Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruń­skiej 55-57 okazję do wysłu­chania bardzo intere­su­jącego wykładu o genialnym bydgoskim kryptologu, wygło­szonego przez prof. nadzw. KPSW, dra hab. Janusza Kuttę.

Referat zatytu­łowano: „Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany”.

Wykład wywołał intere­sującą i nasyconą emocjami dyskusję o możli­wo­ściach przybli­żenia się do prawdy histo­rycznej i promo­wania wśród społe­czeństw krajów Europy Zachodniej znaczenia i roli Mariana Rejew­skiego i jego kolegów w złamaniu szyfru Enigmy.

Prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta jest histo­rykiem i archi­wistą, wielo­letnim dyrek­torem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz autorem szeregu publi­kacji z zakresu historii nowożytnej i najnowszej. Prof. Janusz Kutta jest finalistą konkursu „Mistrz Mowy Polskiej“, pełni też funkcję redaktora i współ­autora „Bydgo­skiego Słownika Biograficznego”.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Rejewskim w Muzeum II Wojny Światowej 

12 kwietnia 2018 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

Francuski komiks pt. „Qui a cassé Enigma?“ 
Nazista z bronią, na niebie wiele samolotów bojowych, u dołu grupa kryptologów.

W kwietniu 2022 roku ukazał się na rynku wydaw­niczym komiks pt. „Qui a cassé Enigma? czytaj »

Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle 

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych czytaj »

Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego? 

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką czytaj »