Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o godz. 13.30 w sali 214A Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruń­skiej 55-57 okazję do wysłu­chania bardzo intere­su­jącego wykładu o genialnym bydgoskim kryptologu, wygło­szonego przez prof. nadzw. KPSW, dra hab. Janusza Kuttę.

Referat zatytu­łowano: „Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany”.

Wykład wywołał intere­sującą i nasyconą emocjami dyskusję o możli­wo­ściach przybli­żenia się do prawdy histo­rycznej i promo­wania wśród społe­czeństw krajów Europy Zachodniej znaczenia i roli Mariana Rejew­skiego i jego kolegów w złamaniu szyfru Enigmy.

Prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta jest histo­rykiem i archi­wistą, wielo­letnim dyrek­torem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz autorem szeregu publi­kacji z zakresu historii nowożytnej i najnowszej. Prof. Janusz Kutta jest finalistą konkursu „Mistrz Mowy Polskiej“, pełni też funkcję redaktora i współ­autora „Bydgo­skiego Słownika Biograficznego”.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej 

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »