Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o godz. 13.30 w sali 214A Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruń­skiej 55-57 okazję do wysłu­chania bardzo intere­su­jącego wykładu o genialnym bydgoskim kryptologu, wygło­szonego przez prof. nadzw. KPSW, dra hab. Janusza Kuttę.

Referat zatytu­łowano: „Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany”.

Wykład wywołał intere­sującą i nasyconą emocjami dyskusję o możli­wo­ściach przybli­żenia się do prawdy histo­rycznej i promo­wania wśród społe­czeństw krajów Europy Zachodniej znaczenia i roli Mariana Rejew­skiego i jego kolegów w złamaniu szyfru Enigmy.

Prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta jest histo­rykiem i archi­wistą, wielo­letnim dyrek­torem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz autorem szeregu publi­kacji z zakresu historii nowożytnej i najnowszej. Prof. Janusz Kutta jest finalistą konkursu „Mistrz Mowy Polskiej“, pełni też funkcję redaktora i współ­autora „Bydgo­skiego Słownika Biograficznego”.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa biogra­ficzna „Marian Rejewski“ 
Kolaż zdjęć z Marianem Rejewskim - fragment pierwszego panelu wystawy.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy przygo­towało i udostępniło biogra­ficzną wystawę elemen­tarną o czytaj »

Giganci nauki PL - Marian Rejewski 
Twarz mężczyzny w średnim wieku w okularach.

Instytut Pamięci Narodowej zreali­zował film dokumen­talny o Marianie Rejewskim z cyklu Wielcy polscy wynalazcy w czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiatkowej 

W Bydgoszczy została wmurowana w ścianę budynku przy ul. Gdańskiej 10 kolejna tablica poświęcona Marianowi czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Rejewski patronem Szkoły Podsta­wowej w Białych Błotach 

Od 13 lutego placówka nosi imię Mariana Rejew­skiego W uroczy­stości przeka­zania sztandaru wzięła udział m.in. czytaj »