Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o godz. 13.30 w sali 214A Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruń­skiej 55-57 okazję do wysłu­chania bardzo intere­su­jącego wykładu o genialnym bydgoskim kryptologu, wygło­szonego przez prof. nadzw. KPSW, dra hab. Janusza Kuttę.

Referat zatytu­łowano: „Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany”.

Wykład wywołał intere­sującą i nasyconą emocjami dyskusję o możli­wo­ściach przybli­żenia się do prawdy histo­rycznej i promo­wania wśród społe­czeństw krajów Europy Zachodniej znaczenia i roli Mariana Rejew­skiego i jego kolegów w złamaniu szyfru Enigmy.

Prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta jest histo­rykiem i archi­wistą, wielo­letnim dyrek­torem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz autorem szeregu publi­kacji z zakresu historii nowożytnej i najnowszej. Prof. Janusz Kutta jest finalistą konkursu „Mistrz Mowy Polskiej“, pełni też funkcję redaktora i współ­autora „Bydgo­skiego Słownika Biograficznego”.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rejewski jako popkul­turowy superbohater 
Rejewski jako Superman

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Senat uczcił pamięć polskich kryptologów 
Trzej kryptolodzy

Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświę­cenia Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i czytaj »

Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - czytaj »