Spotkanie z Enigmą w Żninie

16 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej odbyło się ponowne spotkanie z płk. Jerzym Lelwicem, kustoszem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Dzięki staraniom organi­zatora - żnińskiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - w tej ciekawej lekcji historii uczest­ni­czyła młodzież z Zespołu Szkół Niepu­blicznych w Bożeje­wicach, Szkoły Podsta­wowej w Słębowie i Zespołu Szkół Ekono­miczno-Handlowych w Żninie. Uczniowie z uwagą wysłu­chali prelekcji o Marianie Rejewskim i złamaniu kodów niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Szcze­gólnym zainte­re­so­waniem cieszyła się przywie­ziona ponownie do Żnina replika Enigmy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Rejewskim w Muzeum II Wojny Światowej 

12 kwietnia 2018 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie „Wokół postaci Mariana Rejew­skiego – pogromcy czytaj »

Prezen­tacja wystawy „Marian Rejewski…“ w auli Liceum Ogólno­kształ­cącego w Szubinie 

9 kwietnia 2013 r. zapre­zen­towano wystawę w auli I LO w Szubinie. Przed­się­wzięcie przygo­towane we czytaj »

Apel o głoso­wanie na Mariana Rejew­skiego w kwiet­niowym numerze eQTC 

eQTC” - ogólno­polski miesięcznik nadawców, nasłu­chowców i sympa­tyków radio­ko­mu­ni­kacji amator­skiej, konty­nuator wydawanego od 1982 roku czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

W telewizji o Roku Mariana Rejewskiego 

Rok kryptologa „od Enigmy“ będzie wyjątkowy w programie infor­ma­cyjnym „Zbliżenia“ TVP BYDGOSZCZ Pomnikowy pogromca Enigmy w czytaj »

Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu 

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów czytaj »