Spotkanie z Enigmą w Żninie

16 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej odbyło się ponowne spotkanie z płk. Jerzym Lelwicem, kustoszem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Dzięki staraniom organi­zatora - żnińskiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - w tej ciekawej lekcji historii uczest­ni­czyła młodzież z Zespołu Szkół Niepu­blicznych w Bożeje­wicach, Szkoły Podsta­wowej w Słębowie i Zespołu Szkół Ekono­miczno-Handlowych w Żninie. Uczniowie z uwagą wysłu­chali prelekcji o Marianie Rejewskim i złamaniu kodów niemieckiej maszyny szyfru­jącej. Szcze­gólnym zainte­re­so­waniem cieszyła się przywie­ziona ponownie do Żnina replika Enigmy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Seminarium i warsztaty krypto­lo­giczne dla młodzieży 

28 października 2015 r. Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Filia w Szubinie, przy współ­pracy czytaj »