Rejewski jako Superman

Rejewski jako popkul­turowy superbohater

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera

Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w USA, również w Polsce. Dobrze sprzedają się komiksy, filmy oparte na nich biją rekordy oglądal­ności, a gry kompu­terowe - rekordy sprzedaży. Termin super hero został spopu­la­ry­zowany wraz z pojawieniem się postaci Supermana w 1938 roku. Od końca lat 30. XX wieku historie o super­bo­ha­terach zdomi­nowały amery­kański rynek komiksowy. Co spowo­dowało, że zamaskowany człowiek używający swoich nadna­tu­ralnych zdolności do walki ze złem zawładnął wyobraźnią milionów ludzi na całym świecie? Może nadludzki archetyp wcale nie jest niczym nowym? Proto­pla­stami Batmana, Spidermana czy Kapitana Ameryka byli herosi z mitologii greckiej, a także postacie literackie z bliższych nam czasów, tacy jak Tarzan czy Zorro. Ważną rolę odegrała też stworzona przez niemiec­kiego filozofa Friedricha Nietz­schego koncepcja nadczłowieka.

Super­bo­hatera cechują nadludzkie zdolności. Rodzi się z nimi albo zyskuje je w wyniku mutacji, wypadku lub ekspe­ry­mentu. Czasami wykorzy­stuje rewolu­cyjne wynalazki, znale­zione przypadkiem, przekazane przez swojego stwórcę lub osobiście skonstruowane.

Batman to jedna z najbar­dziej znanych postaci komik­sowych, należąca do grupy super­bo­ha­terów, którzy nie posiadają żadnych nadludzkich mocy, a swoje zdolności zawdzię­czają własnemu intelektowi, wynalaz­czości, wyjąt­kowym gadżetom i niezwykłej sile woli. W komik­sowym uniwersum Batman uchodzi za najwy­bit­niej­szego detektywa, który tropi i rozwiązuje zagadki.

Super­bo­ha­te­rowie często ukrywają swoją tożsamość. Co każe im podej­mować walkę ze złem? Czasami zemsta, ale częściej miłosierdzie, poczucie obowiązku odczuwane wobec słabszych lub moralny ciężar złożonej obietnicy.

Czy nie nasuwają się wam skoja­rzenia z Marianem Rejewskim? Geniusz matema­tyczny, konstruktor innowa­cyjnego urządzenia elektro­me­cha­nicznego tzw. bomby krypto­lo­gicznej. Uczestnik tajnego kursu krypto­logii, potem pracownik wywiadu, we Francji posłu­giwał się zmienionym nazwi­skiem. Zaanga­żował się bez reszty w walkę ze złem szale­jącym w Europie po dojściu Hitlera do władzy. Student matematyki wcześniej inaczej widział swoją przyszłość - chciał pracować w ubezpie­cze­niach, miał zadatki na karierę naukową. Okolicz­ności inaczej pokie­rowały jego losem. Poczucie obowiązku i patriotyzm sprawiły, że zajął się krypto­logią i… został superbohaterem!

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »