Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ustanowiły Regio­nalną Odznakę Krajo­znawczą „Znani Bydgosz­czanie - Marian Rejewski”. Regulamin został zatwier­dzony przez Zarząd Uchwałą nr 9/IX/2018 z dnia 17.04.2018 r.

Odznaka ma na celu przybli­żenie sylwetki znanego polskiego matematyka i kryptologa oraz miejsc w Bydgoszczy z nim związanych. Odznaka jest jedno­stop­niowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 roku życia. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwie­dzenie 10 miejsc na terenie Bydgoszczy związanych z Marianem Rejewskim i dokumen­to­wanie zwiedzonych obiektów w dowolnej formie.

Źródło: http://​www​.okk​.bydgoszcz​.pttk​.pl/​o​d​z​n​a​k​i​/​o​d​z​n​a​k​i.htm

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »

W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »