Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej są hołdem złożonym żołnierzom i ofiarom wojny. Polska chce także wykorzystać tę okazję do pokazania tego, co Europa zawdzięcza Polakom zmaga­jącym się z wojskami okupa­cyjnymi. Kraków organizuje uroczy­stość, która ma pokazać, że Polacy pokonali Hitlera również siłą umysłu. Na przebieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich matema­tyków w rozszy­fro­waniu Enigmy, na czele z Marianem Rejewskim. Historycy oceniają, że dzięki krypto­logom wojna zakoń­czyła się 2 – 3 lata wcześniej, a śmierci uniknęło 20 – 30 milionów ludzi.

Fundacja Panteon Narodowy stworzyła w Krakowie symbo­liczny grób Jerzemu Różyc­kiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie miał miejsca, które można by określić jako miejsce jego wiecznego spoczynku (zaginął w 1942 roku w okolicy Balearów). Kapituła Panteonu zadecy­dowała o posta­wieniu w Kryptach jednego sarkofagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc związanych ze śmiercią trójki krypto­logów, czyli z dna Morza Śródziemnego, z Chichester oraz z okolic grobu na Powązkach.

Uroczyste wręczenie piasku z dna Morza Śródziemnego synowi Jerzego Różyc­kiego panu Janowi Różyc­kiemu odbyło się 4 lipca w Ambasadzie RP w Madrycie. Gospo­darzem wydarzenia była pani Marzenna Adamczyk, ambasador RP w Hiszpanii. 26 lipca odbyła się podobna ceremonia w Ambasadzie RP w Londynie, na której pan Ambasador Arkady Rzegocki wręczył symbo­liczną urnę z ziemią z Gardens of Remem­brance w Chichester rodzinie Henryka Zygal­skiego. Warszawski Garnizon WP zorga­ni­zował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejew­skiego jego córce pani Janinie Sylwe­strzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczy­stość złożenia urn do sarkofagu w Kryptach Panteonu Narodowego zapla­nowana jest na 6 września br. o godzinie 11 kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w podzie­miach którego są Krypty Panteonu.

W uroczy­stości udział wezmą rodziny krypto­logów z kraju i z zagranicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek człowieka, który w Wielkiej Brytanii został wybrany człowiekiem stulecia, docenił prawdziwy wkład Polaków w rozko­do­wanie Enigmy, a w konse­kwencji w skrócenie tego najtra­gicz­niej­szego w dziejach ludzkości konfliktu. Udział zapowie­dzieli również przed­sta­wi­ciele Sztabu Generalnego WP oraz kierow­nictwo Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyberprzestrzeni.

W dniach 3 – 7 września odbywa się w Krakowie Jubile­uszowy Zjazd Matema­tyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matema­tycznego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem matematyki. Harmo­nogram Zjazdu przewiduje udział uczest­ników w uroczy­stości w Panteonie. Zapro­szone zostały władze Krakowa i województwa, rektorzy uczelni, przed­sta­wi­ciele korpusu dyplo­ma­tycznego, wszyscy kuratorzy wojewódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patronami są krypto­lodzy. Miesz­kańcy Krakowa dowiedzą się o uroczy­stości z kilkuset plakatów umiesz­czonych w różnych miejscach. Szcze­gólnymi adresatami zaproszeń są uczniowie krakow­skich szkół.

Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy.

Tak brzmi nazwa zapro­szenia skiero­wanego głównie do dzieci i młodzieży. Organi­za­torzy chcą, aby młodsze pokolenia wiedziały o wielkiej polskiej szkole matema­tycznej okresu między­wo­jennego – lwowskiej, krakow­skiej, wielko­pol­skiej. Chcą, aby nasza duma narodowa była budowana na dwóch filarach, tym bohaterskim, zbrojnym i tym, który pokazuje nasz wkład w rozwój światowej cywili­zacji. Tak, jak nie wolno pozwolić zapomnieć o polskich lotnikach w Anglii, tak nie wolno zapomnieć o trzech geniu­szach matema­tycznych, którzy wyprze­dzili wszystkich europej­skich krypto­logów i pokonali Hitlera siłą umysłu. To będzie wielkie święto polskiej dumy, prawdziwej, zasłużonej.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

Pomijani polscy łamacze szyfrów 

Przez lata Brytyj­czycy przeko­nywali, że sukces złamania kodu Enigmy należy do naukowców pracu­jących w Blechley czytaj »

75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy 

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku czytaj »

Francuski komiks pt. „Qui a cassé Enigma?“ 
Nazista z bronią, na niebie wiele samolotów bojowych, u dołu grupa kryptologów.

W kwietniu 2022 roku ukazał się na rynku wydaw­niczym komiks pt. „Qui a cassé Enigma? czytaj »