Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja naukowa z okazji Roku Mariana Rejew­skiego pt. „Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej”. Organi­za­torami jej byli: Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego, Biblioteka Główna UKW, Urząd Miasta Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kultu­ralnych, a także Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, której wystawa „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” była prezen­towana w foyer Biblioteki Głównej UKW. W konfe­rencji uczest­ni­czyła m.in. córka Mariana Rejew­skiego, Janina Sylwestrzak.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Kryptologii 

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej 

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w czytaj »

Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejewskiego 

W ramach Bydgo­skiego Grantu Oświa­towego 12, 13 i 14 maja uczniowie klas IV, V i czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »