Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“. Pomimo ulewnego deszczu na inaugu­rację przybyli goście: Tadeusz Kowalski - burmistrz Tucholi, Magdalena Kurpi­nowicz ze Starostwa Powia­towego w Tucholi, Maria Ollick - prezes Borowiac­kiego Towarzystwa Kultury, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy zainte­re­sowani życiem i działal­nością bohatera ekspozycji.

W sali multi­me­dialnej Książnicy Tuchol­skiej gości powitała Hanna Bronke - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, a następnie głos oddała Markowi Micha­lakowi - kierow­nikowi tuchol­skiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Do zebranych zwrócili się też burmistrz Tucholi i repre­zen­tantka starostwa. W ciepłych słowach podzię­kowali dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Ewie Pronobis-Sosnow­skiej za umożli­wienie obejrzenia wystawy miesz­kańcom i gościom przeby­wa­jącym w Tucholi. Dyrektor biblioteki opowie­działa o programie eduka­cyjnym związanym z ekspo­zycją, a następnie rozpo­częła się prelekcja płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Po jej zakoń­czeniu wszyscy udali się na zwiedzanie. Szcze­gólne zainte­re­so­wanie wzbudziła replika Enigmy. Goście wystawy zasypali kustosza pytaniami, na które uzyskali wyczer­pujące odpowiedzi.

W Tucholi w lipcu odbywają się Dni Borów Tuchol­skich i w związku z tym, aby z ekspo­zycją mogła się zapoznać jak najszersza grupa odbiorców, wystawa będzie dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 20 lipca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »