Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“. Pomimo ulewnego deszczu na inaugu­rację przybyli goście: Tadeusz Kowalski - burmistrz Tucholi, Magdalena Kurpi­nowicz ze Starostwa Powia­towego w Tucholi, Maria Ollick - prezes Borowiac­kiego Towarzystwa Kultury, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy zainte­re­sowani życiem i działal­nością bohatera ekspozycji.

W sali multi­me­dialnej Książnicy Tuchol­skiej gości powitała Hanna Bronke - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, a następnie głos oddała Markowi Micha­lakowi - kierow­nikowi tuchol­skiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Do zebranych zwrócili się też burmistrz Tucholi i repre­zen­tantka starostwa. W ciepłych słowach podzię­kowali dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Ewie Pronobis-Sosnow­skiej za umożli­wienie obejrzenia wystawy miesz­kańcom i gościom przeby­wa­jącym w Tucholi. Dyrektor biblioteki opowie­działa o programie eduka­cyjnym związanym z ekspo­zycją, a następnie rozpo­częła się prelekcja płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Po jej zakoń­czeniu wszyscy udali się na zwiedzanie. Szcze­gólne zainte­re­so­wanie wzbudziła replika Enigmy. Goście wystawy zasypali kustosza pytaniami, na które uzyskali wyczer­pujące odpowiedzi.

W Tucholi w lipcu odbywają się Dni Borów Tuchol­skich i w związku z tym, aby z ekspo­zycją mogła się zapoznać jak najszersza grupa odbiorców, wystawa będzie dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 20 lipca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

Najlepsza wystawa w plebi­scycie MHP

Ogłoszono wyniki 11. edycji plebi­scytu „Wydarzenie Histo­ryczne Roku“. Za najlepszą wystawę został uznany szyfro­kon­tener „Pogromcy Enigmy“, czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »