Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“. Pomimo ulewnego deszczu na inaugu­rację przybyli goście: Tadeusz Kowalski - burmistrz Tucholi, Magdalena Kurpi­nowicz ze Starostwa Powia­towego w Tucholi, Maria Ollick - prezes Borowiac­kiego Towarzystwa Kultury, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy zainte­re­sowani życiem i działal­nością bohatera ekspozycji.

W sali multi­me­dialnej Książnicy Tuchol­skiej gości powitała Hanna Bronke - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, a następnie głos oddała Markowi Micha­lakowi - kierow­nikowi tuchol­skiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Do zebranych zwrócili się też burmistrz Tucholi i repre­zen­tantka starostwa. W ciepłych słowach podzię­kowali dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Ewie Pronobis-Sosnow­skiej za umożli­wienie obejrzenia wystawy miesz­kańcom i gościom przeby­wa­jącym w Tucholi. Dyrektor biblioteki opowie­działa o programie eduka­cyjnym związanym z ekspo­zycją, a następnie rozpo­częła się prelekcja płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Po jej zakoń­czeniu wszyscy udali się na zwiedzanie. Szcze­gólne zainte­re­so­wanie wzbudziła replika Enigmy. Goście wystawy zasypali kustosza pytaniami, na które uzyskali wyczer­pujące odpowiedzi.

W Tucholi w lipcu odbywają się Dni Borów Tuchol­skich i w związku z tym, aby z ekspo­zycją mogła się zapoznać jak najszersza grupa odbiorców, wystawa będzie dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 20 lipca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

W telewizji o Roku Mariana Rejewskiego 

Rok kryptologa „od Enigmy“ będzie wyjątkowy w programie infor­ma­cyjnym „Zbliżenia“ TVP BYDGOSZCZ Pomnikowy pogromca Enigmy w czytaj »

Polscy krypto­lodzy docenieni 

Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski zostali docenieni przez największą organi­zację zawodową na świecie czytaj »

Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »