Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“. Pomimo ulewnego deszczu na inaugu­rację przybyli goście: Tadeusz Kowalski - burmistrz Tucholi, Magdalena Kurpi­nowicz ze Starostwa Powia­towego w Tucholi, Maria Ollick - prezes Borowiac­kiego Towarzystwa Kultury, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy zainte­re­sowani życiem i działal­nością bohatera ekspozycji.

W sali multi­me­dialnej Książnicy Tuchol­skiej gości powitała Hanna Bronke - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, a następnie głos oddała Markowi Micha­lakowi - kierow­nikowi tuchol­skiej filii Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Do zebranych zwrócili się też burmistrz Tucholi i repre­zen­tantka starostwa. W ciepłych słowach podzię­kowali dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Ewie Pronobis-Sosnow­skiej za umożli­wienie obejrzenia wystawy miesz­kańcom i gościom przeby­wa­jącym w Tucholi. Dyrektor biblioteki opowie­działa o programie eduka­cyjnym związanym z ekspo­zycją, a następnie rozpo­częła się prelekcja płk. Jerzego Lelwica - kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Po jej zakoń­czeniu wszyscy udali się na zwiedzanie. Szcze­gólne zainte­re­so­wanie wzbudziła replika Enigmy. Goście wystawy zasypali kustosza pytaniami, na które uzyskali wyczer­pujące odpowiedzi.

W Tucholi w lipcu odbywają się Dni Borów Tuchol­skich i w związku z tym, aby z ekspo­zycją mogła się zapoznać jak najszersza grupa odbiorców, wystawa będzie dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 20 lipca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Kryptologii 

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu czytaj »

Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »

Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Rocznica złamania kodu Enigmy 

W tym roku obchodzić będziemy 85. rocznicę złamania kodu Enigmy. W Wywiadzie Kuriera TVP3 Janina czytaj »