Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii. Informacje o ekspozycji w jęz. rumuńskim.

Wystawa o polskich krypto­logach zawitała w Mołdawii

W ramach współ­pracy Samorządu Województwa Wielko­pol­skiego z Insty­tutem Polskim w Bukareszcie, który wsparła Ambasada RP w Republice Mołdawii, 14 maja 2021 r. udostęp­niono rumuń­sko­ję­zyczną wersję wystawy „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” zwiedza­jącym w Muzeum Wojskowym w Kiszyniowie.

Wystawę otworzyli Ambasador Nadzwy­czajny i Pełno­mocny RP w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk oraz p.o. Ministra Obrony Republiki Mołdawii Victor Gaiciuc. W inaugu­racji uczest­ni­czyli również przed­sta­wi­ciele wojskowego korpusu dyplo­ma­tycznego, w tym Attaché Obrony, Wojskowy i Lotniczy RP w Kiszy­niowie płk Paweł Stuleblak.

Później ekspo­zycja poświęcona polskim krypto­logom została udostęp­niona zwiedza­jącym Muzeum Histo­ryczne w Kiszy­niowie. Miesz­kańcy miasta oraz zainte­re­sowani tematyką mogli się zapoznać z losami m.in. poznań­skich matema­tyków w dniach 14-30 czerwca 2021 r.

Kolejna odsłona wystawy miała miejsce w Twierdzy w Sorokach. Została udostęp­niona zwiedza­jącym w lipcu 2021 r.

Źródła: natio​nal​museum​.md, enigma​.umww​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy w Młynach Rothera w Bydgoszczy 
Obraz wyświetlany na elewacji Młynów Rothera.

W Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w sobotę została oficjalnie otwarta wystawa pt. „Grudzień czytaj »

Wystawa biogra­ficzna „Marian Rejewski“ 
Kolaż zdjęć z Marianem Rejewskim - fragment pierwszego panelu wystawy.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy przygo­towało i udostępniło biogra­ficzną wystawę elemen­tarną o czytaj »

Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w rumuńskim Klużu 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii

Ekspo­zycja przygo­towana przez Samorząd Województwa Wielko­pol­skiego oraz w wersji rumuń­skiej przez Instytut Polski w Bukareszcie czytaj »

Wystawa w Mogilnie 

Ekspo­zycja posterowa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ została zapre­zen­towana 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »