Grudzień z Rejewskim – 90. rocznica złamania szyfru Enigmy

Przez cały grudzień Bydgoszcz będzie obchodzić rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu sprzed 90 lat - złamania szyfru Enigmy.

Harmo­nogram wydarzeń:

03.12.2022

12:00-13:30 Wykład hybrydowy, dr Marek Grajek, Młyny Rothera, Młyn II p.
dr Marek Grajek - infor­matyk, dzien­nikarz i historyk. W pierwszym obszarze specja­lizuje się w zasto­so­wa­niach krypto­logii, w drugim – w badaniach historii służb specjalnych, a w szcze­gól­ności historii krypto­logii.
„Matematyka plus inżynieria – dwie rewolucje, które umożliwiły triumf nad Enigmą”
W latach 30-tych szyfr Enigmy powszechnie uchodził za niemożliwy do złamania, jednak Polacy zdołali dokonać niemoż­liwego. Ich sukces powszechnie przypisuje się rewolucji w krypto­logii, jaką było zasto­so­wanie podejścia matema­tycznego zamiast dominu­jących dotąd metod lingwi­stycznych. To prawda, ale nie cała prawda. Matematyka pozwoliła uprościć drastycznie problem, jednak to, co pozostało, nadal wymykało się możli­wo­ściom ludzkiego umysłu. W tym momencie pałeczkę przejęli inżynie­rowie, a ich wysiłek w okresie II wojny światowej dopro­wadził do samego przed­sionka cywili­zacji cyfrowej.

Centrum Szyfrów Enigma z Poznania, Młyny Rothera, Mączny parter
Ludzie od staro­żyt­ności ukrywali tajne infor­macje, posłu­gując się szyframi i stega­no­grafią. Poprzez wieki ludzkość dosko­naliła metody ukrywania cennych danych, a niemiecka maszyna szyfrująca Enigma podniosła w latach 20. i 30. XX wieku sztukę szyfro­wania infor­macji na wcześniej nieosią­galny poziom. Na czym polegało działanie Enigmy? Jakie maszyny deszy­frujące przeciw­stawili im polscy krypto­lodzy Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki? Co to jest stega­no­grafia? Tego wszyst­kiego dowiecie się Państwo na stoisku Centrum Szyfrów Enigma, działa­jącej od września 2021 roku marki Poznań­skiego Centrum Dziedzictwa. Na nasze stoisko szcze­gólnie zapra­szamy rodziny z dziećmi!

14:00-14:30 „Enigmatic” Mimezis art, Młyny Rothera, Młyn II p.
Z okazji urodzin Rejew­skiego zapre­zen­tujemy spektakl „Enigmatic” – to etiuda nowocyrkowa inspi­rowana życiem i dokona­niami kryptologa. Stworzona dzięki połączeniu wielo­letnich doświadczeń płynących z uprawiania sztuki pantomimy, teatru ruchu i żonglerki artystycznej. Widowisko zachwyci widzów w każdym wieku.

15:00-16:00 Wykład, warsztaty dr Agnieszka Pazderska, Młyny Rothera, Młyn II p.
Dr Agnieszka Pazderska - adiunkt badawczo-dydak­tyczny w Katedrze Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nagroda Rektora UKW w Bydgoszczy za uzyskanie tytułu doktora na podstawie wyróż­nionej rozprawy doktor­skiej. Autorka licznych tekstów i artykułów naukowych.
„Aktywność w mediach społecz­no­ściowych – szansa czy zagro­żenie dla demokracji?”
Internet ma wpływ na niemal każdą płasz­czyznę życia. Podczas wykładu zostaną poruszone kwestie dotyczące zagrożeń związanych z inter­netową aktyw­nością w życiu społecznym, m.in. bańka infor­ma­cyjna, efekt komory pogło­sowej, fake newsy i dezin­for­macja, a także haktywizm. Ponadto, przed­sta­wione będą możli­wości party­cy­pacji politycznej w inter­necie, które mogą się przyczynić do podwyż­szenia jakości demokracji.

16:00 – Mapping, „Enigma”, Mennica, Młyny Rothera

16:30 – otwarcie wystawy, Młyn III p. Młyny Rothera
GRUDZIEŃREJEWSKIM – 90. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY
płk Jerzy Lelwic – oprowa­dzanie po wystawie

17:00-17:30 – „Enigmatic” Mimezis art, Młyny Rothera, Młyn II p.
Z okazji urodzin Rejew­skiego zapre­zen­tujemy spektakl „Enigmatic” – to etiuda nowocyrkowa inspi­rowana życiem i dokona­niami kryptologa. stworzona dzięki połączeniu wielo­letnich doświadczeń płynących z uprawiania sztuki pantomimy, teatru ruchu i żonglerki artystycznej. Widowisko zachwyci widzów w każdym wieku.
18:00-19:00 wykład, Młyny Rothera, Młyn II p.
GRUDZIEŃREJEWSKIM
Płk Jerzy Lelwic - współ­autor kilku wydaw­nictw poświę­conych historii polskiej krypto­logii, aktywny uczestnik konfe­rencji i sesji naukowych związanych z tematyką łamania szyfrów Enigmy. Autor „Kalen­darium z życia i działal­ności M. Rejew­skiego”, kilku wystaw oraz wielu artykułów prasowych. Zaanga­żowany propa­gator dorobku i znaczenia osiągnięć polskiego radiowywiadu.

04.12.2022

15:00 – oprowa­dzanie po wystawie, płk Jerzy Lelwic, Młyny Rothera, Młyn III p.
 „GRUDZIEŃREJEWSKIM – 90. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY

17:00-18:00 – wykład, Młyny Rothera, Młyn II p.
Płk Jerzy Lelwic - współ­autor kilku wydaw­nictw poświę­conych historii polskiej krypto­logii, aktywny uczestnik konfe­rencji i sesji naukowych związanych z tematyką łamania szyfrów Enigmy. Autor „Kalen­darium z życia i działal­ności M. Rejew­skiego”, kilku wystaw oraz wielu artykułów prasowych. Zaanga­żowany propa­gator dorobku i znaczenia osiągnięć polskiego radio­wy­wiadu.
16:00 Mapping, „Enigma”, Mennica, Młyny Rothera

10-11. 12.2022

12:00-15:00 – Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcin­kow­skiego 12
„Marian Rejewski – Powrót do domu” – to okazja do symbo­licznego spotkania Bydgoszczan z genialnym krypto­logiem. Na pokładzie barki „Lemara” przenie­siemy się do momentu powojennego powrotu Rejew­skiego do Polski. Rejewski podróżuje statkiem do Gdyni, zaś punktem docelowym jest Bydgoszcz…
Każdy, kto w dniach 10 i 11 grudnia, w godzinach 12.00-15.00, odwiedzi „Lemarę”, będzie mógł zapozować do wspólnej fotografii z bydgoskim bohaterem! Na miejscu otrzyma również darmowy wydruk zdjęcia…

10.12.2022


12:00 
– MOB, ul. Gdańska 4 (sala audio­wi­zualna)
Wykład plenerowy popro­wadzi dr Monika Opioła-Cegiełka (UKW).
Marian Rejewski (1905−1980) to postać, której nie trzeba nikomu przed­stawiać. Wybitny kryptolog, matematyk i pogromca Enigmy. Urodzony w Bydgoszczy, spędził tu kilka­dziesiąt lat swojego życia. W trakcie spaceru wycza­rujemy Bydgoszcz, której Marian Rejewski mógł doświadczyć zarówno w okresie między­wo­jennym, jak i po II wojnie światowej, gdy ponownie tu zamieszkał. Odwie­dzimy miejsca, które pojawiły się na jego bydgo­skiej mapie życia, a także te, które stworzy­liśmy, by Rejew­skiego upamiętnić.
Trasa ok. 3 km (1,5 godziny).

14.12.2022

17:00 – MOB, ul. Gdańska 4 (sala audio­wi­zualna)
Historia krypto­logii od staro­żyt­ności do współ­cze­sności – wykład Grzegorza Pluty dotyczący historii krypto­logii wraz z warsz­tatami szyfro­wania.
W pierwszej części zajęć w ramach wykładu zostaną przed­sta­wione: dzieje krypto­logii od staro­żyt­ności przez narodziny nowocze­snych szyfrów, aż do współ­cze­sności; historia powstania oraz zasada działania niemieckiej Enigmy i jak udało się złamać jej szyfr dzięki polskim polskim krypto­logom. Zobaczymy też prezen­tację postaci kryptologa i matematyka Mariana Rejew­skiego, który przyczynił się do zakoń­czenie II wojny światowej. W drugiej części zajęć odbędą się warsztaty, w ramach których uczestnicy poznają podstawowe metody szyfro­wania.
Grzegorz Pluta zajmował się zawodowo funkcjo­no­waniem, rozwojem, wdrażaniem, admini­stro­waniem oraz zarzą­dzaniem systemami łączności i infor­matyki wykorzy­sty­wanymi dla potrzeb bezpie­czeństwa państwa. Wiele lat związany był z Resortem Obrony Narodowej, gdzie odpowiadał za rozwój i funkcjo­no­wanie systemów telein­for­ma­tycznych wykorzy­sty­wanych dla potrzeb obron­ności, pełniąc funkcję inżyniera, admini­stratora systemów IT, starszego specja­listy oraz szefa wydziału komórki odpowie­dzialnej za funkcjo­no­wanie i wdrażanie systemów IT.

9-15.12.2022

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy przygo­towała grę miejską w aplikacji Action­Track. Rozgrywka konkursowa odbędzie się w dniach: 9-15.12.2022 r. Rozstrzy­gnięcie konkursu: 16.12.2022 – ogłoszenie wyników na stronach inter­ne­towych biblioteki i partnerów, wysłanie infor­macji do zwycięzców gry i zapro­szenie ich na oficjalne wręczenie nagród 17.12.2022

17.12.2022

Młyny Rothera, sala z wystawą, Młyn III p.
Pokon­kursowa wersja gry będzie dostępna od 17.12 (po wręczeniu nagród) do końca grudnia 2022 r.
Nagrody za I, IIIII miejsce:
I miejsce: bon o wartości 300 zł (reali­zacja Empik) + gadżety
II miejsce: bon o wartości 200 zł (reali­zacja Empik) + gadżety
III miejsce: bon o wartości 100 zł (reali­zacja Empik) + gadżety

15-16.12.2022

16:00-18.00 – warsztaty z sitodruku dla dzieci od 6. do 10. r.ż., zapisy 20 osób, Spichlerz Zbożowy, II p. (duża sala)
Prowa­dzący: Otwarta Pracownia Sitodruku & Ładne Rzeczy
Warsztaty sitodruku, podczas których dzieci samodzielnie wydrukują na torbach baweł­nianych ilustrację inspi­rowaną osobą Mariana Rejew­skiego.
Podczas warsz­tatów dzieci zapoznają się z techniką sitodruku zarówno od strony teore­tycznej, jak i praktycznej. Na początku krótko opowiemy o technice sitodruku. Dzieci zapoznają się ze sprzętem. Następnie przej­dziemy do części praktyczniej - najpierw każde dziecko wykona odbitkę na papierze, aby zapoznać się z techniką. Kolejnym krokiem będzie druk wzoru na torbie baweł­nianej.
Po udanym druko­waniu przej­dziemy do perso­na­li­zo­wania nadruków. Każdy uczestnik będzie mógł ozdobić swoją torbę specjalnymi pisakami do tkanin. Zdobienie i perso­na­li­zo­wanie polega na pokolo­ro­waniu oraz doryso­waniu elementów na tkaninie.
Po skończonej pracy utrwalimy nadruki i dzieci będą mogły zabrać worek ze sobą do domu. Będzie to doskonała pamiątka z projektu.

2-30.12.2022

Grudzień z Rejewskim” w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy:

  • Lekcje multi­me­dialne dla uczniów „Mariana Rejewski, bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” z elementami szyfro­wania na symula­torach enigmy. Rejestracja: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl
  • Pokój zagadek „Klub Enigma” dla uczniów powyżej 13. roku życia i osób dorosłych (grupy 4 – 6 osób) – Rejestracja telefo­niczna 52 341 19 84 wew. 13. Escape room znajduje się w budynku Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, przy ulicy Skłodow­skiej-Curie 4. Wstęp darmowy.
  • Dawna szkoła” – szkoła, w której uczył się Marian Rejewski – lekcje w Muzeum Oświaty. Rejestracja telefo­niczna 52 342 65 90.
  • Konkurs inter­netowy z nagrodami pt. „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”, z wiedzy o Marianie Rejewskim – dla wszystkich zainte­re­so­wanych z regionu. Formularz ukaże się na stronie biblioteki 1 grudnia 2022 r. o g.14:00.
  • Konkurs z nagrodami na gazetkę szkolną z okazji 90. rocznicy złamania szyfru przez Mariana Rejew­skiego, dla uczniów kl. 6 – 8 szkół podstawowych.
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego 
Posadzenie Dębu Pamięci

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. czytaj »

Zaszy­frowana „Lista Przebojów Programu Trzeciego“ 

W obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego włączyła się radiowa Trójka. Marek Niedź­wiecki popro­wadził specjalne, czytaj »

Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »