Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - powie­dział bratanek słynnego angiel­skiego kryptologa Alana Turinga. W Poznańskim Centrum Super­kom­pu­terowo-Sieciowym sir Dermot Turing wypowie­dział te słowa podczas wykładu „Czy Alan Turing widział Enigmę w Bletchley Park?“ Jest on autorem biografii Alana Turinga (Prof: Alan Turing Decoded), w której opisuje zmagania swojego wuja z niemiecką maszyną szyfrującą, a także innych publi­kacji o Enigmie i infor­matyce (The Story of Computing; X, Y and Z - the real story of how Enigma was broken).
Prelegent mówił m.in. o roli, jaką odegrali polscy krypto­lodzy w rozszy­fro­waniu Enigmy jeszcze przed II wojną światową. Przypo­mniał o tym, że polski wywiad przekazał w 1939 r. wywiadom Anglii i Francji dwie repliki Enigmy, plany konstruk­cyjne oraz diagramy „bomby krypto­lo­gicznej”, zbudo­wanej na podstawie opraco­wania teore­tycznego Mariana Rejew­skiego, komplet „płacht Zygal­skiego” oraz udostępnił wszystkie metody ułatwiające dekryptaż.

Światowy Kongres Infor­ma­tyczny WCC jest organi­zowany przez Między­na­rodową Federację ds. Przetwa­rzania Infor­macji (IFIP), między­na­rodową organi­zację pozarządową utworzoną w 1960 r. pod auspi­cjami UNESCO. Członkami IFIP są towarzystwa i akademie nauk z ponad 50 krajów.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »

Otwarcie wystawy w Młynach Rothera w Bydgoszczy 
Obraz wyświetlany na elewacji Młynów Rothera.

W Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w sobotę została oficjalnie otwarta wystawa pt. „Grudzień czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Wystawa o polskich krypto­logach zawitała w Mołdawii 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii. Informacje o ekspozycji w jęz. rumuńskim.

W ramach współ­pracy Samorządu Województwa Wielko­pol­skiego z Insty­tutem Polskim w Bukareszcie, który wsparła Ambasada RP czytaj »