Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - powie­dział bratanek słynnego angiel­skiego kryptologa Alana Turinga. W Poznańskim Centrum Super­kom­pu­terowo-Sieciowym sir Dermot Turing wypowie­dział te słowa podczas wykładu „Czy Alan Turing widział Enigmę w Bletchley Park?“ Jest on autorem biografii Alana Turinga (Prof: Alan Turing Decoded), w której opisuje zmagania swojego wuja z niemiecką maszyną szyfrującą, a także innych publi­kacji o Enigmie i infor­matyce (The Story of Computing; X, Y and Z - the real story of how Enigma was broken).
Prelegent mówił m.in. o roli, jaką odegrali polscy krypto­lodzy w rozszy­fro­waniu Enigmy jeszcze przed II wojną światową. Przypo­mniał o tym, że polski wywiad przekazał w 1939 r. wywiadom Anglii i Francji dwie repliki Enigmy, plany konstruk­cyjne oraz diagramy „bomby krypto­lo­gicznej”, zbudo­wanej na podstawie opraco­wania teore­tycznego Mariana Rejew­skiego, komplet „płacht Zygal­skiego” oraz udostępnił wszystkie metody ułatwiające dekryptaż.

Światowy Kongres Infor­ma­tyczny WCC jest organi­zowany przez Między­na­rodową Federację ds. Przetwa­rzania Infor­macji (IFIP), między­na­rodową organi­zację pozarządową utworzoną w 1960 r. pod auspi­cjami UNESCO. Członkami IFIP są towarzystwa i akademie nauk z ponad 50 krajów.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »