Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - powie­dział bratanek słynnego angiel­skiego kryptologa Alana Turinga. W Poznańskim Centrum Super­kom­pu­terowo-Sieciowym sir Dermot Turing wypowie­dział te słowa podczas wykładu „Czy Alan Turing widział Enigmę w Bletchley Park?“ Jest on autorem biografii Alana Turinga (Prof: Alan Turing Decoded), w której opisuje zmagania swojego wuja z niemiecką maszyną szyfrującą, a także innych publi­kacji o Enigmie i infor­matyce (The Story of Computing; X, Y and Z - the real story of how Enigma was broken).
Prelegent mówił m.in. o roli, jaką odegrali polscy krypto­lodzy w rozszy­fro­waniu Enigmy jeszcze przed II wojną światową. Przypo­mniał o tym, że polski wywiad przekazał w 1939 r. wywiadom Anglii i Francji dwie repliki Enigmy, plany konstruk­cyjne oraz diagramy „bomby krypto­lo­gicznej”, zbudo­wanej na podstawie opraco­wania teore­tycznego Mariana Rejew­skiego, komplet „płacht Zygal­skiego” oraz udostępnił wszystkie metody ułatwiające dekryptaż.

Światowy Kongres Infor­ma­tyczny WCC jest organi­zowany przez Między­na­rodową Federację ds. Przetwa­rzania Infor­macji (IFIP), między­na­rodową organi­zację pozarządową utworzoną w 1960 r. pod auspi­cjami UNESCO. Członkami IFIP są towarzystwa i akademie nauk z ponad 50 krajów.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Prezen­tacja wystawy „Marian Rejewski…“ w auli Liceum Ogólno­kształ­cącego w Szubinie 

9 kwietnia 2013 r. zapre­zen­towano wystawę w auli I LO w Szubinie. Przed­się­wzięcie przygo­towane we czytaj »

Apel o głoso­wanie na Mariana Rejew­skiego w kwiet­niowym numerze eQTC 

eQTC” - ogólno­polski miesięcznik nadawców, nasłu­chowców i sympa­tyków radio­ko­mu­ni­kacji amator­skiej, konty­nuator wydawanego od 1982 roku czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »

Noc Muzeów 2019 

Dla wielu zwiedza­jących muzea są atrak­cyjne nocą i takich okazji jak Noc Muzeów nigdy nie czytaj »

Senat uczcił pamięć polskich kryptologów 
Trzej kryptolodzy

Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświę­cenia Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i czytaj »