Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - powie­dział bratanek słynnego angiel­skiego kryptologa Alana Turinga. W Poznańskim Centrum Super­kom­pu­terowo-Sieciowym sir Dermot Turing wypowie­dział te słowa podczas wykładu „Czy Alan Turing widział Enigmę w Bletchley Park?“ Jest on autorem biografii Alana Turinga (Prof: Alan Turing Decoded), w której opisuje zmagania swojego wuja z niemiecką maszyną szyfrującą, a także innych publi­kacji o Enigmie i infor­matyce (The Story of Computing; X, Y and Z - the real story of how Enigma was broken).
Prelegent mówił m.in. o roli, jaką odegrali polscy krypto­lodzy w rozszy­fro­waniu Enigmy jeszcze przed II wojną światową. Przypo­mniał o tym, że polski wywiad przekazał w 1939 r. wywiadom Anglii i Francji dwie repliki Enigmy, plany konstruk­cyjne oraz diagramy „bomby krypto­lo­gicznej”, zbudo­wanej na podstawie opraco­wania teore­tycznego Mariana Rejew­skiego, komplet „płacht Zygal­skiego” oraz udostępnił wszystkie metody ułatwiające dekryptaż.

Światowy Kongres Infor­ma­tyczny WCC jest organi­zowany przez Między­na­rodową Federację ds. Przetwa­rzania Infor­macji (IFIP), między­na­rodową organi­zację pozarządową utworzoną w 1960 r. pod auspi­cjami UNESCO. Członkami IFIP są towarzystwa i akademie nauk z ponad 50 krajów.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Odsło­nięcie tablicy pamiatkowej 

W Bydgoszczy została wmurowana w ścianę budynku przy ul. Gdańskiej 10 kolejna tablica poświęcona Marianowi czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »

Enigma - Wer hat’s erfunden? 

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański czytaj »

Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy 

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez czytaj »