Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog. Organi­za­torem spotkania było Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Żninie.

Wśród zapro­szonych gości byli m.in. Starosta Żniński – Zbigniew Jaszczuk, Przewod­ni­czący Rady Miejskiej – Grzegorz Koziełek, Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powia­towego - Henryk Ciesielczyk, Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury - Stefan Czarnecki, Zastępca Komen­danta Powia­towej Straży Pożarnej w Żninie – Jarosław Umiński, Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrek­torzy szkól, nauczy­ciele, młodzież gimna­zjalna i licealna z trzech żnińskich szkół oraz miesz­kańcy zainte­re­sowani życiem i działal­nością Mariana Rejewskiego.

Gości powitali Dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - Michał Woźniak oraz Kierownik Filii PBW w Żninie - Barbara Balkiewicz.

O wystawie, a także o udziale krypto­logów polskich w rozszy­fro­waniu Enigmy i ich wkładzie intelek­tu­alnym w pokonanie Państw Osi, opowie­dział płk Jerzy Lelwic - kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy. 

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej są hołdem złożonym żołnierzom i ofiarom wojny. Polska chce także wykorzystać czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »

W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Głosujemy na Mariana Rejewskiego! 

Do apelu o oddanie głosu na Mariana Rejew­skiego w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera drugiej czytaj »