Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog. Organi­za­torem spotkania było Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Żninie.

Wśród zapro­szonych gości byli m.in. Starosta Żniński – Zbigniew Jaszczuk, Przewod­ni­czący Rady Miejskiej – Grzegorz Koziełek, Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powia­towego - Henryk Ciesielczyk, Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury - Stefan Czarnecki, Zastępca Komen­danta Powia­towej Straży Pożarnej w Żninie – Jarosław Umiński, Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrek­torzy szkól, nauczy­ciele, młodzież gimna­zjalna i licealna z trzech żnińskich szkół oraz miesz­kańcy zainte­re­sowani życiem i działal­nością Mariana Rejewskiego.

Gości powitali Dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - Michał Woźniak oraz Kierownik Filii PBW w Żninie - Barbara Balkiewicz.

O wystawie, a także o udziale krypto­logów polskich w rozszy­fro­waniu Enigmy i ich wkładzie intelek­tu­alnym w pokonanie Państw Osi, opowie­dział płk Jerzy Lelwic - kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w Exploseum - Centrum Techniki Wojennej w Bydgoszczy 

Od 7 marca do 24 kwietnia br. można oglądać w mieście lidera trójki polskich krypto­logów czytaj »

Prezen­tacja wystawy „Marian Rejewski…“ w auli Liceum Ogólno­kształ­cącego w Szubinie 

9 kwietnia 2013 r. zapre­zen­towano wystawę w auli I LO w Szubinie. Przed­się­wzięcie przygo­towane we czytaj »

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »