Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog. Organi­za­torem spotkania było Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Żninie.

Wśród zapro­szonych gości byli m.in. Starosta Żniński – Zbigniew Jaszczuk, Przewod­ni­czący Rady Miejskiej – Grzegorz Koziełek, Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powia­towego - Henryk Ciesielczyk, Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury - Stefan Czarnecki, Zastępca Komen­danta Powia­towej Straży Pożarnej w Żninie – Jarosław Umiński, Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska, dyrek­torzy szkól, nauczy­ciele, młodzież gimna­zjalna i licealna z trzech żnińskich szkół oraz miesz­kańcy zainte­re­sowani życiem i działal­nością Mariana Rejewskiego.

Gości powitali Dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - Michał Woźniak oraz Kierownik Filii PBW w Żninie - Barbara Balkiewicz.

O wystawie, a także o udziale krypto­logów polskich w rozszy­fro­waniu Enigmy i ich wkładzie intelek­tu­alnym w pokonanie Państw Osi, opowie­dział płk Jerzy Lelwic - kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »