Sesja histo­ryczno-matema­tyczna

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca obchody roku Mariana Rejew­skiego pod hasłem „Matematycy, krypto­lodzy, pogromcy Enigmy - rok 2015 - rokiem Mariana Rejewskiego“.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski powitał przybyłych gości: płka Jerzego Lelwica - Kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, panią Ewę Ludwi­kowską nauczy­ciela – konsul­tanta Kujawsko – Pomor­skiego Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy, Barbarę Szafarek wielo­let­niego dyrektora, Hieronima Rumia­now­skiego Dyrektora Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzy­niaka w Mogilnie, Jarosława Lorka Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przed­szkoli w Mogilnie. Dzięki uprzej­mości Dyrektora Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy pani Ewy Pronobis-Sosnow­skiej zorga­ni­zowana została wystawa poświęcona kryptologowi.

Uczniowie klasy I a Liceum Ogólno­kształ­cącego o nachy­leniu politech­nicznym pod kierunkiem nauczy­ciela matematyki pani Róży Górskiej-Rybakiewicz, przygo­towali akademię poświęconą Marianowi Rejew­skiemu. W części pierwszej sesji przed­sta­wiono historię szyfro­wania, tajemnice Enigmy oraz wybitne postacie ukazujące spotkania podpuł­kownika Maksy­mi­liana Ciężkiego – (w rolę oficera wcielił się Jakub Lorek) oraz pułkownika Gwido Langera – (w rolę wcielił się Wojciecha Szcze­cho­wicza) z matema­tykami Marianem Rejewskim – (w rolę wybitnego kryptologa wcielił się Maciej Konieczka), Jerzym Różyckim – (w rolę wcielił się Adrian Michlak), Henrykiem Zygalskim (w rolę wcielił się Jakub Rólski) celem ustalenia etapu prac nad rozszy­fro­waniem Enigmy w latach 1919 do 1932. Młodzież przed­stawiła ponadto insce­ni­zację spotkania podpuł­kownika Maksy­mi­liana Ciężkiego (rola Jakuba Lorka) oraz pułkownika Gwido Langera – (Wojciech Szcze­chowicz) i matema­tyków Mariana Rejew­skiego – (Maciej Konieczka), Jerzego Różyc­kiego – (Adrian Michlak), Henryka Zygal­skiego – (Jakub Rólski) z Brytyj­czykami – (Sebastian Ryczek, Michał Nowakowski) w celu przeka­zania kopii Enigmy, bomb i płacht oraz zapoznania ich z całą ustaloną teorią dotyczącą dekryptażu niemieckiej Enigmy. Szcze­gólne emocje wywołała scena przesłu­chania polskich oficerów i krypto­logów przez nazistów w maju 1945 roku. Narrację do scen popro­wa­dziły Marcelina Kilińska, Elżbieta Drzewiecka, Paulina Lorczak, Oliwia Sobiesiak, Julia Przybysz. Uczniowie poznali kim był Marian Rejewski i jak ogromny wpływ miało rozszy­fro­wanie Enigmy, na historię współ­czesnej Europy oraz mieli okazje wzięcia udziału w panelu dysku­syjnym z płk Jerzym Lelwicem. Kolejną część sesji stanowiła prezen­tacja multi­me­dialna o krypto­logii jako nauce i szyfro­waniu za pomocą kodów. Panel ten popro­wa­dziły: Paulina Ozimek, Karolina Kończal oraz Marta Staszewska.

tekst i zdjęcia: www​.zs​-mogilno​.pl/

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kolejny mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu 

Miasto dofinan­sowało reali­zację kolejnego muralu promu­jącego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Cyklometr Mariana Rejew­skiego zrekon­stru­owano w Cambridge 
Replika cyklometru

Absolwent Uniwer­sytetu w Cambridge Hal Evans rozpoczął prace nad projektem w 2018 roku w ramach czytaj »