Sesja histo­ryczno-matema­tyczna

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca obchody roku Mariana Rejew­skiego pod hasłem „Matematycy, krypto­lodzy, pogromcy Enigmy - rok 2015 - rokiem Mariana Rejewskiego“.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski powitał przybyłych gości: płka Jerzego Lelwica - Kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, panią Ewę Ludwi­kowską nauczy­ciela – konsul­tanta Kujawsko – Pomor­skiego Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy, Barbarę Szafarek wielo­let­niego dyrektora, Hieronima Rumia­now­skiego Dyrektora Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzy­niaka w Mogilnie, Jarosława Lorka Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przed­szkoli w Mogilnie. Dzięki uprzej­mości Dyrektora Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy pani Ewy Pronobis-Sosnow­skiej zorga­ni­zowana została wystawa poświęcona kryptologowi.

Uczniowie klasy I a Liceum Ogólno­kształ­cącego o nachy­leniu politech­nicznym pod kierunkiem nauczy­ciela matematyki pani Róży Górskiej-Rybakiewicz, przygo­towali akademię poświęconą Marianowi Rejew­skiemu. W części pierwszej sesji przed­sta­wiono historię szyfro­wania, tajemnice Enigmy oraz wybitne postacie ukazujące spotkania podpuł­kownika Maksy­mi­liana Ciężkiego – (w rolę oficera wcielił się Jakub Lorek) oraz pułkownika Gwido Langera – (w rolę wcielił się Wojciecha Szcze­cho­wicza) z matema­tykami Marianem Rejewskim – (w rolę wybitnego kryptologa wcielił się Maciej Konieczka), Jerzym Różyckim – (w rolę wcielił się Adrian Michlak), Henrykiem Zygalskim (w rolę wcielił się Jakub Rólski) celem ustalenia etapu prac nad rozszy­fro­waniem Enigmy w latach 1919 do 1932. Młodzież przed­stawiła ponadto insce­ni­zację spotkania podpuł­kownika Maksy­mi­liana Ciężkiego (rola Jakuba Lorka) oraz pułkownika Gwido Langera – (Wojciech Szcze­chowicz) i matema­tyków Mariana Rejew­skiego – (Maciej Konieczka), Jerzego Różyc­kiego – (Adrian Michlak), Henryka Zygal­skiego – (Jakub Rólski) z Brytyj­czykami – (Sebastian Ryczek, Michał Nowakowski) w celu przeka­zania kopii Enigmy, bomb i płacht oraz zapoznania ich z całą ustaloną teorią dotyczącą dekryptażu niemieckiej Enigmy. Szcze­gólne emocje wywołała scena przesłu­chania polskich oficerów i krypto­logów przez nazistów w maju 1945 roku. Narrację do scen popro­wa­dziły Marcelina Kilińska, Elżbieta Drzewiecka, Paulina Lorczak, Oliwia Sobiesiak, Julia Przybysz. Uczniowie poznali kim był Marian Rejewski i jak ogromny wpływ miało rozszy­fro­wanie Enigmy, na historię współ­czesnej Europy oraz mieli okazje wzięcia udziału w panelu dysku­syjnym z płk Jerzym Lelwicem. Kolejną część sesji stanowiła prezen­tacja multi­me­dialna o krypto­logii jako nauce i szyfro­waniu za pomocą kodów. Panel ten popro­wa­dziły: Paulina Ozimek, Karolina Kończal oraz Marta Staszewska.

tekst i zdjęcia: www​.zs​-mogilno​.pl/

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »