Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła do Sępólna Krajeńskiego.

Blisko sto osób przybyło na uroczyste otwarcie, które odbyło się w ponie­działek 17 czerwca 2013 r. w sali konfe­ren­cyjnej miejscowego Centrum Aktyw­ności Społecznej. Wśród gości byli burmistrz Sępólna Krajeń­skiego Waldemar Stupał­kowski, zastępca burmi­strza Marek Zieńko, przewod­ni­czący Rady Miejskiej Sępólna Krajeń­skiego Stanisław Rohde, dyrek­torzy insty­tucji kultury, szkół, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy - miłośnicy historii. Gości przywitał kierownik sępoleń­skiej Filii PBW, a następnie dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska zapoznała z celami projektu eduka­cyjnego, którego częścią jest wystawa o Marianie Rejewskim, patronie biblioteki.

Oglądanie repliki Enigmy oraz plansz prezen­tu­jących życie i działalność Mariana Rejew­skiego i dokonania polskich krypto­logów poprze­dziła prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk. Jerzego Lelwica. W intere­sujący i przystępny sposób pan kustosz mówił m.in. o wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej.

Wystawę można oglądać w sali ekspo­zy­cyjnej Centrum Aktyw­ności Społecznej do 21 czerwca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy o Marianie Rejewskim w Żninie 

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Z historii Bydgoszczy – Marian Rejewski i Enigma 

W dniu 13 marca 2015 roku w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie czytaj »

Konfe­rencja naukowa 
Tajemnice Enigmy 2004 - medal okolicznościowy

Dziesięć lat temu odbyła się pierwsza w Polsce konfe­rencja poświęcona wkładowi polskich matema­tyków - Mariana czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »