Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła do Sępólna Krajeńskiego.

Blisko sto osób przybyło na uroczyste otwarcie, które odbyło się w ponie­działek 17 czerwca 2013 r. w sali konfe­ren­cyjnej miejscowego Centrum Aktyw­ności Społecznej. Wśród gości byli burmistrz Sępólna Krajeń­skiego Waldemar Stupał­kowski, zastępca burmi­strza Marek Zieńko, przewod­ni­czący Rady Miejskiej Sępólna Krajeń­skiego Stanisław Rohde, dyrek­torzy insty­tucji kultury, szkół, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy - miłośnicy historii. Gości przywitał kierownik sępoleń­skiej Filii PBW, a następnie dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska zapoznała z celami projektu eduka­cyjnego, którego częścią jest wystawa o Marianie Rejewskim, patronie biblioteki.

Oglądanie repliki Enigmy oraz plansz prezen­tu­jących życie i działalność Mariana Rejew­skiego i dokonania polskich krypto­logów poprze­dziła prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk. Jerzego Lelwica. W intere­sujący i przystępny sposób pan kustosz mówił m.in. o wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej.

Wystawę można oglądać w sali ekspo­zy­cyjnej Centrum Aktyw­ności Społecznej do 21 czerwca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy 

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiąt­kowej na Żoliborzu 

Burmistrz Żoliborza, Krzysztof Bugla, odsłonił dziś szklaną tablicę przy ul. Mickie­wicza 20. Na skromnym upamięt­nieniu czytaj »

Kolejny mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu 

Miasto dofinan­sowało reali­zację kolejnego muralu promu­jącego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca czytaj »

Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej 

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »

Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »