Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła do Sępólna Krajeńskiego.

Blisko sto osób przybyło na uroczyste otwarcie, które odbyło się w ponie­działek 17 czerwca 2013 r. w sali konfe­ren­cyjnej miejscowego Centrum Aktyw­ności Społecznej. Wśród gości byli burmistrz Sępólna Krajeń­skiego Waldemar Stupał­kowski, zastępca burmi­strza Marek Zieńko, przewod­ni­czący Rady Miejskiej Sępólna Krajeń­skiego Stanisław Rohde, dyrek­torzy insty­tucji kultury, szkół, nauczy­ciele, uczniowie oraz miesz­kańcy - miłośnicy historii. Gości przywitał kierownik sępoleń­skiej Filii PBW, a następnie dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska zapoznała z celami projektu eduka­cyjnego, którego częścią jest wystawa o Marianie Rejewskim, patronie biblioteki.

Oglądanie repliki Enigmy oraz plansz prezen­tu­jących życie i działalność Mariana Rejew­skiego i dokonania polskich krypto­logów poprze­dziła prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy płk. Jerzego Lelwica. W intere­sujący i przystępny sposób pan kustosz mówił m.in. o wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej.

Wystawę można oglądać w sali ekspo­zy­cyjnej Centrum Aktyw­ności Społecznej do 21 czerwca br.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nadanie imienia Mariana Rejew­skiego Zespołowi Szkół w Ostromecku 
Przekazanie sztandaru ZS w Ostromecku

W Zespole Szkół w Ostro­mecku odbyła się 13 lutego 2015 r. uroczy­stość nadania szkole imienia Mariana czytaj »

Prezen­tacja wystawy „Marian Rejewski…“ w auli Liceum Ogólno­kształ­cącego w Szubinie 

9 kwietnia 2013 r. zapre­zen­towano wystawę w auli I LO w Szubinie. Przed­się­wzięcie przygo­towane we czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy 

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez czytaj »