ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. 

APRS - Automatic Packet (Position) Reporting System /System Automa­tycznego Rapor­to­wania Pozycji/ jest ogólno­świa­towym systemem radiowym wykorzy­sty­wanym do ustalania pozycji obiektów za pomocą raportów pakie­towych. APRS jest systemem cyfrowym i umożliwia taktyczną komuni­kację w czasie rzeczy­wistym w trybie „jeden do wielu”, co pozwala na odgry­wanie kluczowej roli w sytuacjach nadzwy­czajnych, zagro­żenia bezpie­czeństwa, akcjach ratow­ni­czych i wyjąt­kowych sytuacjach społecznych.

System został opracowany przez Roberta Bruningę z United States Naval Academy /Akademia Marynarki Wojennej Stanów Zjedno­czonych/ posłu­gu­jącego się znakiem krótko­fa­larskim WB4APR.

Raporty w formie ramek AX.25 UI odebrane od obiektów zaopa­trzonych w nadajnik APRS mogą być następnie przetwa­rzane, np. nanoszone na mapę elektroniczną.

http://​aprs​.fi/​#​!​l​a​t​=​5​3​.​1​2​7​1​0​&​l​n​g​=​1​8​.​02000

Obiekt ENIGMA z symbolem diamentu wskazuje na Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, której Patronem jest Marian Rejewski. PBW pełni funkcję koordy­natora i ośrodka infor­ma­cyjnego obchodów Roku Rejewskiego.

ENIGMA w systemie APRS:

Znak źródłowy: SP2ST-1

Komentarz: http://​marian​re​jewski​.pl ROK REJEWSKIEGO

Lokali­zacja: 53°07.50′ N 18°01.54′ E

Lokator: JO93AD

http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FENIGMA&timerange=3600&tail=3600

Więcej o obiekcie ENIGMA oraz systemie APRS na stronie Akade­mic­kiego Klubu Krótko­fa­lowców SP2PUT:

http://​sp2put​.utp​.edu​.pl/

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »

Spotkanie Komitetu Organi­za­cyjnego obchodów Roku Mariana Rejewskiego 

23 lutego 2015 r. w bydgoskim Urzędzie Miejskim zainau­gu­rowano obchody Roku Mariana Rejew­skiego. W spotkaniu czytaj »

Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Miesz­kańcy Pruszcza poznają Mariana Rejewskiego 
Kolaż zdjęć z uczestnikami prelekcji i wystawy o Marianie Rejewskim.

Uczniowie oraz dorośli miesz­kańcy Pruszcza (woj. kujawsko-pomorskie) mieli okazję obejrzeć wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, czytaj »