ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. 

APRS - Automatic Packet (Position) Reporting System /System Automa­tycznego Rapor­to­wania Pozycji/ jest ogólno­świa­towym systemem radiowym wykorzy­sty­wanym do ustalania pozycji obiektów za pomocą raportów pakie­towych. APRS jest systemem cyfrowym i umożliwia taktyczną komuni­kację w czasie rzeczy­wistym w trybie „jeden do wielu”, co pozwala na odgry­wanie kluczowej roli w sytuacjach nadzwy­czajnych, zagro­żenia bezpie­czeństwa, akcjach ratow­ni­czych i wyjąt­kowych sytuacjach społecznych.

System został opracowany przez Roberta Bruningę z United States Naval Academy /Akademia Marynarki Wojennej Stanów Zjedno­czonych/ posłu­gu­jącego się znakiem krótko­fa­larskim WB4APR.

Raporty w formie ramek AX.25 UI odebrane od obiektów zaopa­trzonych w nadajnik APRS mogą być następnie przetwa­rzane, np. nanoszone na mapę elektroniczną.

http://​aprs​.fi/​#​!​l​a​t​=​5​3​.​1​2​7​1​0​&​l​n​g​=​1​8​.​02000

Obiekt ENIGMA z symbolem diamentu wskazuje na Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, której Patronem jest Marian Rejewski. PBW pełni funkcję koordy­natora i ośrodka infor­ma­cyjnego obchodów Roku Rejewskiego.

ENIGMA w systemie APRS:

Znak źródłowy: SP2ST-1

Komentarz: http://​marian​re​jewski​.pl ROK REJEWSKIEGO

Lokali­zacja: 53°07.50′ N 18°01.54′ E

Lokator: JO93AD

http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FENIGMA&timerange=3600&tail=3600

Więcej o obiekcie ENIGMA oraz systemie APRS na stronie Akade­mic­kiego Klubu Krótko­fa­lowców SP2PUT:

http://​sp2put​.utp​.edu​.pl/

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Promocja dokonań Mariana Rejew­skiego w środo­wisku akade­mickim w Toruniu 

Od 26 lutego do 15 marca 2013 r. wystawa zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »

Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejewski, który złamał jako pierwszy kod Enigmy, należał do najwięk­szych umysłów XX wieku…“ - czytaj »

Projekt „Polacy nieprzeciętni“ 

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicznego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, czytaj »