ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. 

APRS - Automatic Packet (Position) Reporting System /System Automa­tycznego Rapor­to­wania Pozycji/ jest ogólno­świa­towym systemem radiowym wykorzy­sty­wanym do ustalania pozycji obiektów za pomocą raportów pakie­towych. APRS jest systemem cyfrowym i umożliwia taktyczną komuni­kację w czasie rzeczy­wistym w trybie „jeden do wielu”, co pozwala na odgry­wanie kluczowej roli w sytuacjach nadzwy­czajnych, zagro­żenia bezpie­czeństwa, akcjach ratow­ni­czych i wyjąt­kowych sytuacjach społecznych.

System został opracowany przez Roberta Bruningę z United States Naval Academy /Akademia Marynarki Wojennej Stanów Zjedno­czonych/ posłu­gu­jącego się znakiem krótko­fa­larskim WB4APR.

Raporty w formie ramek AX.25 UI odebrane od obiektów zaopa­trzonych w nadajnik APRS mogą być następnie przetwa­rzane, np. nanoszone na mapę elektroniczną.

http://​aprs​.fi/​#​!​l​a​t​=​5​3​.​1​2​7​1​0​&​l​n​g​=​1​8​.​02000

Obiekt ENIGMA z symbolem diamentu wskazuje na Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, której Patronem jest Marian Rejewski. PBW pełni funkcję koordy­natora i ośrodka infor­ma­cyjnego obchodów Roku Rejewskiego.

ENIGMA w systemie APRS:

Znak źródłowy: SP2ST-1

Komentarz: http://​marian​re​jewski​.pl ROK REJEWSKIEGO

Lokali­zacja: 53°07.50′ N 18°01.54′ E

Lokator: JO93AD

http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FENIGMA&timerange=3600&tail=3600

Więcej o obiekcie ENIGMA oraz systemie APRS na stronie Akade­mic­kiego Klubu Krótko­fa­lowców SP2PUT:

http://​sp2put​.utp​.edu​.pl/

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Cyklometr Mariana Rejew­skiego zrekon­stru­owano w Cambridge 
Replika cyklometru

Absolwent Uniwer­sytetu w Cambridge Hal Evans rozpoczął prace nad projektem w 2018 roku w ramach czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »

Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »

Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej 

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną czytaj »