ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. 

APRS - Automatic Packet (Position) Reporting System /System Automa­tycznego Rapor­to­wania Pozycji/ jest ogólno­świa­towym systemem radiowym wykorzy­sty­wanym do ustalania pozycji obiektów za pomocą raportów pakie­towych. APRS jest systemem cyfrowym i umożliwia taktyczną komuni­kację w czasie rzeczy­wistym w trybie „jeden do wielu”, co pozwala na odgry­wanie kluczowej roli w sytuacjach nadzwy­czajnych, zagro­żenia bezpie­czeństwa, akcjach ratow­ni­czych i wyjąt­kowych sytuacjach społecznych.

System został opracowany przez Roberta Bruningę z United States Naval Academy /Akademia Marynarki Wojennej Stanów Zjedno­czonych/ posłu­gu­jącego się znakiem krótko­fa­larskim WB4APR.

Raporty w formie ramek AX.25 UI odebrane od obiektów zaopa­trzonych w nadajnik APRS mogą być następnie przetwa­rzane, np. nanoszone na mapę elektroniczną.

http://​aprs​.fi/​#​!​l​a​t​=​5​3​.​1​2​7​1​0​&​l​n​g​=​1​8​.​02000

Obiekt ENIGMA z symbolem diamentu wskazuje na Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, której Patronem jest Marian Rejewski. PBW pełni funkcję koordy­natora i ośrodka infor­ma­cyjnego obchodów Roku Rejewskiego.

ENIGMA w systemie APRS:

Znak źródłowy: SP2ST-1

Komentarz: http://​marian​re​jewski​.pl ROK REJEWSKIEGO

Lokali­zacja: 53°07.50′ N 18°01.54′ E

Lokator: JO93AD

http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FENIGMA&timerange=3600&tail=3600

Więcej o obiekcie ENIGMA oraz systemie APRS na stronie Akade­mic­kiego Klubu Krótko­fa­lowców SP2PUT:

http://​sp2put​.utp​.edu​.pl/

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wokół Enigmy. Od narodzin krypto­logii matema­tycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej 

W Bramie Poznania odbyła się wczoraj konfe­rencja naukowa „Wokół Enigmy…“ Organi­za­torami wydarzenia byli: Brama Poznań czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy 

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Apel o głoso­wanie na Mariana Rejew­skiego w kwiet­niowym numerze eQTC 

eQTC” - ogólno­polski miesięcznik nadawców, nasłu­chowców i sympa­tyków radio­ko­mu­ni­kacji amator­skiej, konty­nuator wydawanego od 1982 roku czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »

Głosujemy na Mariana Rejewskiego! 

Do apelu o oddanie głosu na Mariana Rejew­skiego w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera drugiej czytaj »