O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, prezen­tu­jącej życie i działalność wybitnego Patrona Biblioteki. Inaugu­racji wystawy dokonano w asyście zastępcy prezy­denta Inowro­cławia Wojciecha Piniew­skiego oraz przed­sta­wi­ciela Urzędu Marszał­kow­skiego, dra Rafała Szczer­kow­skiego. Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska zapre­zen­towała cele i założenia organi­za­cyjne wystawy, a kierownik inowro­cław­skiej Filii, gospodarz wystawy, Anna Wójcik powitała zgromadzonych.

Wśród zapro­szonych gości byli także: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu Dorota Drobnik-Stefańska, zastępca prezesa Oddziału Związku Nauczy­cielstwa Polskiego Mariola Cierpisz oraz przewod­ni­cząca Sekcji Emerytów Oddziału ZNP Irena Grochowska.

Wystawę poprze­dziła prelekcja o Marianie Rejewskim i dokona­niach polskich krypto­logów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej, wygło­szona przez płka Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W prelekcji uczest­ni­czyli głównie inowro­cławscy nauczy­ciele oraz zapro­szeni przed­sta­wi­ciele Wojska Polskiego, a wśród nich pułkownik Jan Czerniak, prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowro­cławiu. Zarówno prelekcja jak i wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Kolejny mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu 

Miasto dofinan­sowało reali­zację kolejnego muralu promu­jącego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca czytaj »

Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy 

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w czytaj »

Giganci Kujaw i Pomorza 
Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień czytaj »