O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, prezen­tu­jącej życie i działalność wybitnego Patrona Biblioteki. Inaugu­racji wystawy dokonano w asyście zastępcy prezy­denta Inowro­cławia Wojciecha Piniew­skiego oraz przed­sta­wi­ciela Urzędu Marszał­kow­skiego, dra Rafała Szczer­kow­skiego. Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska zapre­zen­towała cele i założenia organi­za­cyjne wystawy, a kierownik inowro­cław­skiej Filii, gospodarz wystawy, Anna Wójcik powitała zgromadzonych.

Wśród zapro­szonych gości byli także: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu Dorota Drobnik-Stefańska, zastępca prezesa Oddziału Związku Nauczy­cielstwa Polskiego Mariola Cierpisz oraz przewod­ni­cząca Sekcji Emerytów Oddziału ZNP Irena Grochowska.

Wystawę poprze­dziła prelekcja o Marianie Rejewskim i dokona­niach polskich krypto­logów oraz wpływie złamania szyfru niemieckiej Enigmy na losy II wojny światowej, wygło­szona przez płka Jerzego Lelwica, kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W prelekcji uczest­ni­czyli głównie inowro­cławscy nauczy­ciele oraz zapro­szeni przed­sta­wi­ciele Wojska Polskiego, a wśród nich pułkownik Jan Czerniak, prezes Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowro­cławiu. Zarówno prelekcja jak i wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

Projekt „Polacy nieprzeciętni“ 

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicznego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, czytaj »

Zbiórka na film „Marian Rejewski - bydgoszczanin“ 

Bydgoski miłośnik historii zbiera pieniądze, by mógł powstać film, który nie powtórzy sztam­powych formułek na czytaj »

Wielcy Polacy – rejonowy etap konkursu 

Kolejna edycja Wojewódz­kiego Konkursu Inter­dy­scy­pli­narnego „Wielcy Polacy” dotyczy życia i działań Mariana Rejew­skiego, wybitnego polskiego czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »