Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się sympozjum dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjalnych „Marian Rejewski - wielki bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, czyli dlaczego warto zajmować się matematyką i krypto­logią. Obok Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Przed­miotów Przyrod­ni­czych i Technicznych, Instytutu Matematyki UKW - współ­or­ga­ni­za­torem sympozjum była Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Gość specjalny - córka wybitnego kryptologa, Janina Sylwe­strzak - mówiła m.in. o honorach, które spotkały Mariana Rejew­skiego w ostatnim roku ze strony Amery­kanów, oraz o spotkaniu w Warszawie z bratankiem Alana Turinga, który pisze książkę o wkładzie Polaków w rozszy­fro­wanie Enigmy.

Prelekcje wygłosili płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz prof. Marek Wójtowicz z Instytutu matematyki UKW.

W holu Collegium Maius UKW można było zwiedzać wystawę przygo­towaną przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Młodzież uczest­ni­czyła w warsz­tatach „Szyfro­wanie w praktyce“ przygo­to­wanych przez studentów matematyki, członków Koła Naukowego OMEGA.

Celem sympozjum było przeko­nanie przyszłych maturzystów, że zajmo­wanie się matematyką i jej zasto­so­wa­niami, takimi jak krypto­logia, np. w bankach lub w wojsku, jest ciekawą perspektywą, którą warto brać pod uwagę przy wyborze kierunku studiów, a potem zawodu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Rocznica złamania kodu Enigmy 

W tym roku obchodzić będziemy 85. rocznicę złamania kodu Enigmy. W Wywiadzie Kuriera TVP3 Janina czytaj »

Krypto(GRAM) Enigmy

Gra zaczyna się przy budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im dr. Witolda Bełzy czytaj »

Wyniki Metro­po­li­talnego Konkursu Plastycznego „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” 
Czarno-biały wizerunek mężczyzny w okrągłych okularach. Za nim klawisze maszyny Enigma.

Konkurs w ramach akcji „Grudzień z Rejewskim“ adresowany był do uczniów szkół podsta­wowych, placówek oświa­towych czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »