Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się sympozjum dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjalnych „Marian Rejewski - wielki bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, czyli dlaczego warto zajmować się matematyką i krypto­logią. Obok Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Przed­miotów Przyrod­ni­czych i Technicznych, Instytutu Matematyki UKW - współ­or­ga­ni­za­torem sympozjum była Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Gość specjalny - córka wybitnego kryptologa, Janina Sylwe­strzak - mówiła m.in. o honorach, które spotkały Mariana Rejew­skiego w ostatnim roku ze strony Amery­kanów, oraz o spotkaniu w Warszawie z bratankiem Alana Turinga, który pisze książkę o wkładzie Polaków w rozszy­fro­wanie Enigmy.

Prelekcje wygłosili płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz prof. Marek Wójtowicz z Instytutu matematyki UKW.

W holu Collegium Maius UKW można było zwiedzać wystawę przygo­towaną przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Młodzież uczest­ni­czyła w warsz­tatach „Szyfro­wanie w praktyce“ przygo­to­wanych przez studentów matematyki, członków Koła Naukowego OMEGA.

Celem sympozjum było przeko­nanie przyszłych maturzystów, że zajmo­wanie się matematyką i jej zasto­so­wa­niami, takimi jak krypto­logia, np. w bankach lub w wojsku, jest ciekawą perspektywą, którą warto brać pod uwagę przy wyborze kierunku studiów, a potem zawodu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejewskiego 

W ramach Bydgo­skiego Grantu Oświa­towego 12, 13 i 14 maja uczniowie klas IV, V i czytaj »

Projekt „Polacy nieprzeciętni“ 

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicznego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »

Apel o głoso­wanie na Mariana Rejew­skiego w kwiet­niowym numerze eQTC 

eQTC” - ogólno­polski miesięcznik nadawców, nasłu­chowców i sympa­tyków radio­ko­mu­ni­kacji amator­skiej, konty­nuator wydawanego od 1982 roku czytaj »