Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się sympozjum dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjalnych „Marian Rejewski - wielki bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, czyli dlaczego warto zajmować się matematyką i krypto­logią. Obok Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Przed­miotów Przyrod­ni­czych i Technicznych, Instytutu Matematyki UKW - współ­or­ga­ni­za­torem sympozjum była Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Gość specjalny - córka wybitnego kryptologa, Janina Sylwe­strzak - mówiła m.in. o honorach, które spotkały Mariana Rejew­skiego w ostatnim roku ze strony Amery­kanów, oraz o spotkaniu w Warszawie z bratankiem Alana Turinga, który pisze książkę o wkładzie Polaków w rozszy­fro­wanie Enigmy.

Prelekcje wygłosili płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz prof. Marek Wójtowicz z Instytutu matematyki UKW.

W holu Collegium Maius UKW można było zwiedzać wystawę przygo­towaną przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Młodzież uczest­ni­czyła w warsz­tatach „Szyfro­wanie w praktyce“ przygo­to­wanych przez studentów matematyki, członków Koła Naukowego OMEGA.

Celem sympozjum było przeko­nanie przyszłych maturzystów, że zajmo­wanie się matematyką i jej zasto­so­wa­niami, takimi jak krypto­logia, np. w bankach lub w wojsku, jest ciekawą perspektywą, którą warto brać pod uwagę przy wyborze kierunku studiów, a potem zawodu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »