Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się sympozjum dla uczniów szkół ponad­gim­na­zjalnych „Marian Rejewski - wielki bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“, czyli dlaczego warto zajmować się matematyką i krypto­logią. Obok Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Przed­miotów Przyrod­ni­czych i Technicznych, Instytutu Matematyki UKW - współ­or­ga­ni­za­torem sympozjum była Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Gość specjalny - córka wybitnego kryptologa, Janina Sylwe­strzak - mówiła m.in. o honorach, które spotkały Mariana Rejew­skiego w ostatnim roku ze strony Amery­kanów, oraz o spotkaniu w Warszawie z bratankiem Alana Turinga, który pisze książkę o wkładzie Polaków w rozszy­fro­wanie Enigmy.

Prelekcje wygłosili płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz prof. Marek Wójtowicz z Instytutu matematyki UKW.

W holu Collegium Maius UKW można było zwiedzać wystawę przygo­towaną przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.

Młodzież uczest­ni­czyła w warsz­tatach „Szyfro­wanie w praktyce“ przygo­to­wanych przez studentów matematyki, członków Koła Naukowego OMEGA.

Celem sympozjum było przeko­nanie przyszłych maturzystów, że zajmo­wanie się matematyką i jej zasto­so­wa­niami, takimi jak krypto­logia, np. w bankach lub w wojsku, jest ciekawą perspektywą, którą warto brać pod uwagę przy wyborze kierunku studiów, a potem zawodu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Giganci Kujaw i Pomorza 
Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiąt­kowej na Żoliborzu 

Burmistrz Żoliborza, Krzysztof Bugla, odsłonił dziś szklaną tablicę przy ul. Mickie­wicza 20. Na skromnym upamięt­nieniu czytaj »

Wystawa biogra­ficzna „Marian Rejewski“ 
Kolaż zdjęć z Marianem Rejewskim - fragment pierwszego panelu wystawy.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy przygo­towało i udostępniło biogra­ficzną wystawę elemen­tarną o czytaj »

Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego? 

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny czytaj »