Uczniowie Liceum im. Kasprowicza w Inowrocławiu

Szkolny projekt o Marianie Rejewskim

W I Liceum Ogólno­kształ­cącym im. Jana Kaspro­wicza w Inowro­cławiu klasa I b zapre­zen­towała na forum szkolnym projekt związany z postacią wybitnego polskiego matematyka i kryptologa – Mariana Rejew­skiego. Uczniowie przygo­towali przed­się­wzięcie pod okiem swojej wycho­waw­czyni – Wioletty Graczyk, a miało ono na celu upamięt­nienie pogromcy Enigmy i przybli­żenie jego postaci uczniom szkoły. W tym celu sprowa­dzono do szkoły z Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wystawę „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, którą można obecnie podziwiać na I piętrze. Natomiast w auli szkolnej uczniowie profilu matema­tyczno-fizycznego wystawili widowisko artystyczne prezen­tujące życie oraz dokonania Rejew­skiego. Organi­za­torzy zadbali również o to, aby tego dnia wszyscy uczniowie i nauczy­ciele mogli poczuć się jak sam Marian Rejewski. Otwarto specjalne Biuro Szyfrów, w którym każdy mógł podjąć się rozwią­zania licznych łamigłówek, rebusów, a także różno­rodnych zagadek krypto­lo­gicznych. Z tymi zadaniami najlepiej poradzili sobie Szymon Sieradzki z III g i Wiktoria Sypniewska z II b. Warto także wspomnieć o całej klasie II b, która wykazała się rekordową aktyw­nością w Biurze Szyfrów.

źródło: http://​kasprowicz​.az​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Projekt „Polacy nieprzeciętni“ 

Ambitni uczniowie Technikum Elektro­nicznego w Bydgoszczy: Katarzyna Łabuńska, Agata Gierlicka, Katarzyna Przygońska, Eliza Jankowska, Edyta Kęcik, czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-eduka­cyjną wędrówkę śladami sławnego kryptologa pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zowała Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy we czytaj »

O Marianie Rejewskim na Wyspie Sobieszewskiej 

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych czytaj »