Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i kuratora oświaty w Bydgoszczy. Komisja w składzie:
Izabela Kamasz - Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy,
Aleksandra Miłowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
Romana Janka - Nakielski Ośrodek Kultury,
Agnieszka Poskrop - Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią,
po przesłu­chaniu 18 uczest­ników konkursu wyłoniła:

 • Mistrza Pięknego Czytania - Martę Kożuchowską z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Wicemi­strzów Pięknego Czytania
  • Dominikę Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
  • Weronikę Ziołecką Gimnazjum Jana Pawła II w Mroczy,

Przyznano również wyróż­nienia nastę­pu­jącym uczniom:

 • Marcie Dolatow­skiej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku,
 • Alicji Szcze­śniak z Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach,
 • Szymonowi Dornow­skiemu z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
 • Zuzannie Bembniście z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Justynie Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie,
 • Julii Krzyw­dziń­skiej z Zespołu Szkół im. kpt Wiktora Rossy w Ślesinie.

Nagrody uczniom wręczyła dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska. Laureatka otrzymała również nagrodę kujawsko-pomor­skiego kuratora oświaty. 

Podczas obrad jury uczestnicy wysłu­chali krótkiego montażu literacko-muzycznego pt. „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ w wykonaniu wycho­wanków Młodzie­żowego Ośrodka Wycho­waw­czego w Samostrzelu - Kasandry Marczak i Darii Malickiej pod kierunkiem Renaty Zmarzły i Emilii Biśto oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią - Magdaleny Wojcie­chow­skiej i Magdaleny Kołcz.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »

Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »