Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i kuratora oświaty w Bydgoszczy. Komisja w składzie:
Izabela Kamasz - Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy,
Aleksandra Miłowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
Romana Janka - Nakielski Ośrodek Kultury,
Agnieszka Poskrop - Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią,
po przesłu­chaniu 18 uczest­ników konkursu wyłoniła:

 • Mistrza Pięknego Czytania - Martę Kożuchowską z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Wicemi­strzów Pięknego Czytania
  • Dominikę Sercow z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
  • Weronikę Ziołecką Gimnazjum Jana Pawła II w Mroczy,

Przyznano również wyróż­nienia nastę­pu­jącym uczniom:

 • Marcie Dolatow­skiej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku,
 • Alicji Szcze­śniak z Zespołu Szkół im. Dzieci Potulic w Potulicach,
 • Szymonowi Dornow­skiemu z Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią,
 • Zuzannie Bembniście z Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
 • Justynie Droszcz z Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja w Szubinie,
 • Julii Krzyw­dziń­skiej z Zespołu Szkół im. kpt Wiktora Rossy w Ślesinie.

Nagrody uczniom wręczyła dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska. Laureatka otrzymała również nagrodę kujawsko-pomor­skiego kuratora oświaty. 

Podczas obrad jury uczestnicy wysłu­chali krótkiego montażu literacko-muzycznego pt. „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ w wykonaniu wycho­wanków Młodzie­żowego Ośrodka Wycho­waw­czego w Samostrzelu - Kasandry Marczak i Darii Malickiej pod kierunkiem Renaty Zmarzły i Emilii Biśto oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią - Magdaleny Wojcie­chow­skiej i Magdaleny Kołcz.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »

Rejewski patronem Szkoły Podsta­wowej w Białych Błotach 

Od 13 lutego placówka nosi imię Mariana Rejew­skiego W uroczy­stości przeka­zania sztandaru wzięła udział m.in. czytaj »

Kolejny mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu 

Miasto dofinan­sowało reali­zację kolejnego muralu promu­jącego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Dywan z kwiatów w hołdzie Marianowi Rejewskiemu 
Wielki dywan z płatów kwiatów w trakcie tworzenia z napisem Enigma.

Szósta edycja Bydgo­skich Dywanów Kwiatowych nosi podtytuł „Dla Mariana“ i dedykowana jest wybitnemu krypto­logowi. Uczniowie z czytaj »

List Mariana Rejew­skiego do… 

Konkurs literacko-histo­ryczny polegający na napisaniu pracy literackiej (maksy­malnie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, czytaj »