Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych pracą Mariana Rejewskiego.

Uczestnicy spotkania poznali, jak w prosty sposób można zrobić matryce do wykonania różno­rodnych grafik. I tak na matrycach znalazły się zakodowane daty urodzenia uczest­ników, numery rejestra­cyjne pojazdów, szczę­śliwe liczby, imiona i inne szyfry. Efektem finalnym były odbitki graficzne i zbiorowe prace ukazujące sponta­niczne kodowanie i szyfrowanie.

Spotkanie dało dzieciom i dorosłym wiele radości z wykonanej pracy, ale przede wszystkim garść infor­macji o bydgosz­cza­ninie – Marianie Rejewskim.

Projekt zreali­zowało Stowa­rzy­szenie Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 we współ­pracy z MDK 5 ze środków Miasta Bydgoszczy. Autorami i koordy­na­torami projektu byli Elżbieta Durzyńska i Barbara Draganek.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób zazna­jamia czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

Gra miejska 

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »