Matema­tyczne kodowanie i stemplo­wanie z Marianem Rejewskim w tle

W Młodzie­żowym Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy sobotnie warsztaty były odnie­sieniem do kodów, inspi­ro­wanych pracą Mariana Rejewskiego.

Uczestnicy spotkania poznali, jak w prosty sposób można zrobić matryce do wykonania różno­rodnych grafik. I tak na matrycach znalazły się zakodowane daty urodzenia uczest­ników, numery rejestra­cyjne pojazdów, szczę­śliwe liczby, imiona i inne szyfry. Efektem finalnym były odbitki graficzne i zbiorowe prace ukazujące sponta­niczne kodowanie i szyfrowanie.

Spotkanie dało dzieciom i dorosłym wiele radości z wykonanej pracy, ale przede wszystkim garść infor­macji o bydgosz­cza­ninie – Marianie Rejewskim.

Projekt zreali­zowało Stowa­rzy­szenie Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 we współ­pracy z MDK 5 ze środków Miasta Bydgoszczy. Autorami i koordy­na­torami projektu byli Elżbieta Durzyńska i Barbara Draganek.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-eduka­cyjną wędrówkę śladami sławnego kryptologa pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zowała Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy we czytaj »