Konfe­rencja naukowa

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“.

Termin: 22 października 2015 roku, godz. 9:00 (przerwa 11:00-11:20, 15:00 obiad).

Organi­za­torzy: Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kultu­ralnych, Biblioteka Główna UKW, Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Miejsce: sala wykładowa Biblioteki Głównej UKW, 85-074 Bydgoszcz, Szyma­now­skiego 3

Referaty:

 1. dr hab. Arkadiusz Stempin (Uniwer­sytet Ludwika we Fryburgu Bryzgo­wijskim) - Recepcja Enigmy w Niemczech
 2. dr hab. Jacek Tebinka (Instytut Polito­logii Uniwer­sytetu Gdańskiego) – Wkład Polski i Polaków w dzieło załamania szyfrów niemieckiej Enigmy (1932-1942)
 3. płk mgr Jerzy Lelwic (Muzeum Wojski Lądowych w Bydgoszczy) – Marian Rejewski (1905-1980) – życie i działalność
 4. dr Jan Stanisław Ciecha­nowski (Urząd do Spraw Komba­tantów i Osób Repre­sjo­no­wanych) –Ewakuacja oficerów i pracow­ników „Ekspo­zytury 300” Oddziału Infor­ma­cyjno-Wywia­dow­czego Naczelnego Wodza z Francji, przez Hiszpanię do Wielkiej Brytanii
 5. dr hab. Marek Wójtowicz (Instytut Matematyki UKW w Bydgoszczy) – Ewolucja szyfro­wania. Istota szyfru stoso­wanego w Enigmie
 6. dr hab. Wojciech Skóra (Instytut Historii i Polito­logii Akademii Pomor­skiej w Słupsku) – Działalność Ekspo­zytury nr 3 II Oddziału Sztabu głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1930-1939)
 7. dr hab. Przemysław Olstowski (Instytut Historii PAN w Toruniu) – Mjr Jan Henryk Żychoń (1902-1944) – żołnierz i oficer wywiadu
 8. dr hab. Bogdan Chrza­nowski (Instytut Polito­logii Uniwer­sytetu Gdańskiego) – Wywiad ZWZ AK i Delegatury Rządu Emigra­cyjnego na Kraj w Bydgoszczy
 9. dr hab. Aleksander Woźny (Uniwer­sytet Opolski) – Agenci Ofensywni Ekspo­zytury nr 3 Oddziału II SG WP w ocenie mjr. Witolda Langenfelda
 10. dr Stefan Pastu­szewski (IHSM UKW Bydgoszcz) – Rola bydgoszczan w działa­niach skiero­wanych przeciwko hitle­row­skiej broni VIV2
 11. dr hab. Zdzisław Biegański (IHSM UKW Bydgoszcz) – Enigma w filmach fabularnych i dokumentalnych
 12. mgr Hanna Sowińska (Gazeta Pomorska Bydgoszcz) – Stan upamięt­nienia dokonań bydgo­skich wywiadowców
 13. Bartosz Gondek i Artur Jendrze­jewski (Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Infra­struktura polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920) i w Bydgoszczy (1920-1939)

Kierow­nictwo konfe­rencji: prof. dr hab. Włodzi­mierz Jastrzębski, prof. dr hab. Zdzisław Biegański i dr Stefan Pastuszewski

Adres organi­za­torów: Towarzystwo Inicjatyw Kultu­ralnych, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1, 797 189 813, 52-321-33-71, e-mail: akant24@​wp.​pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Zanim było Bletchley Park 

Według histo­ryków, złamanie kodu Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej – przyczyniło się do ocalenia ok. czytaj »

Służby specjalne II Rzeczypospolitej 

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­litej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mości Szefa Agencji Bezpie­czeństwa czytaj »

Rodzinne miasto Rejew­skiego było stolicą wywiadu 
Mapa II Rzeczypospolitej

W związku z nasila­jącym się zagro­żeniem dla odrodzonej państwo­wości w latach 30. ubiegłego wieku zrodziła czytaj »

X,Y,Z: prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy 

Pod takim tytułem ukazała się książka Dermota Turinga, bratanka światowej sławy kryptologa Alana Turinga. Autor czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »