Konfe­rencja naukowa

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie trwania II wojny światowej“.

Termin: 22 października 2015 roku, godz. 9:00 (przerwa 11:00-11:20, 15:00 obiad).

Organi­za­torzy: Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, Towarzystwo Inicjatyw Kultu­ralnych, Biblioteka Główna UKW, Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Miejsce: sala wykładowa Biblioteki Głównej UKW, 85-074 Bydgoszcz, Szyma­now­skiego 3

Referaty:

 1. dr hab. Arkadiusz Stempin (Uniwer­sytet Ludwika we Fryburgu Bryzgo­wijskim) - Recepcja Enigmy w Niemczech
 2. dr hab. Jacek Tebinka (Instytut Polito­logii Uniwer­sytetu Gdańskiego) – Wkład Polski i Polaków w dzieło załamania szyfrów niemieckiej Enigmy (1932-1942)
 3. płk mgr Jerzy Lelwic (Muzeum Wojski Lądowych w Bydgoszczy) – Marian Rejewski (1905-1980) – życie i działalność
 4. dr Jan Stanisław Ciecha­nowski (Urząd do Spraw Komba­tantów i Osób Repre­sjo­no­wanych) –Ewakuacja oficerów i pracow­ników „Ekspo­zytury 300” Oddziału Infor­ma­cyjno-Wywia­dow­czego Naczelnego Wodza z Francji, przez Hiszpanię do Wielkiej Brytanii
 5. dr hab. Marek Wójtowicz (Instytut Matematyki UKW w Bydgoszczy) – Ewolucja szyfro­wania. Istota szyfru stoso­wanego w Enigmie
 6. dr hab. Wojciech Skóra (Instytut Historii i Polito­logii Akademii Pomor­skiej w Słupsku) – Działalność Ekspo­zytury nr 3 II Oddziału Sztabu głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1930-1939)
 7. dr hab. Przemysław Olstowski (Instytut Historii PAN w Toruniu) – Mjr Jan Henryk Żychoń (1902-1944) – żołnierz i oficer wywiadu
 8. dr hab. Bogdan Chrza­nowski (Instytut Polito­logii Uniwer­sytetu Gdańskiego) – Wywiad ZWZ AK i Delegatury Rządu Emigra­cyjnego na Kraj w Bydgoszczy
 9. dr hab. Aleksander Woźny (Uniwer­sytet Opolski) – Agenci Ofensywni Ekspo­zytury nr 3 Oddziału II SG WP w ocenie mjr. Witolda Langenfelda
 10. dr Stefan Pastu­szewski (IHSM UKW Bydgoszcz) – Rola bydgoszczan w działa­niach skiero­wanych przeciwko hitle­row­skiej broni VIV2
 11. dr hab. Zdzisław Biegański (IHSM UKW Bydgoszcz) – Enigma w filmach fabularnych i dokumentalnych
 12. mgr Hanna Sowińska (Gazeta Pomorska Bydgoszcz) – Stan upamięt­nienia dokonań bydgo­skich wywiadowców
 13. Bartosz Gondek i Artur Jendrze­jewski (Uniwer­sytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Infra­struktura polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920) i w Bydgoszczy (1920-1939)

Kierow­nictwo konfe­rencji: prof. dr hab. Włodzi­mierz Jastrzębski, prof. dr hab. Zdzisław Biegański i dr Stefan Pastuszewski

Adres organi­za­torów: Towarzystwo Inicjatyw Kultu­ralnych, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1, 797 189 813, 52-321-33-71, e-mail: akant24@​wp.​pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »