Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

turniej_szachowy22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łocho­wie odbył się IV Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego pod hono­ro­wym patro­na­tem Janiny Syl­we­strzak.

Celem corocz­nego kon­kursu jest popu­la­ry­za­cja gry sza­cho­wej wśród przed­szko­la­ków i uczniów szkół pod­sta­wo­wych, wyło­nie­nie naj­lep­szych zawod­ni­ków w poszcze­gól­nych kate­go­riach wie­ko­wych, pod­nie­sie­nie poziomu gry uczest­ni­ków tur­nieju oraz przy­bli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego.