Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Oglądanie ekspo­zycji poprzedził wykład płk. Jerzego Lelwica, który w zajmujący sposób przybliżył historię rozszy­fro­wania Enigmy przez Mariana Rejew­skiego i jego współ­pra­cow­ników. Ze względu na duże zainte­re­so­wanie odbiorców, prelegent został zapro­szony ponownie 24 lutego br. Koronowska filia Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zorga­ni­zowała te intere­sujące lekcje historii dla gimna­zja­listów, uczniów szkół ponad­gim­na­zja­lanych, nauczy­cieli i mieszkańców.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w Exploseum - Centrum Techniki Wojennej w Bydgoszczy 

Od 7 marca do 24 kwietnia br. można oglądać w mieście lidera trójki polskich krypto­logów czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Noc Muzeów 2017 

Wieczorem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odwie­dziły tłumy zwiedza­jących - ponad tysiąc czytaj »

Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego 
Posadzenie Dębu Pamięci

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »