Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Oglądanie ekspo­zycji poprzedził wykład płk. Jerzego Lelwica, który w zajmujący sposób przybliżył historię rozszy­fro­wania Enigmy przez Mariana Rejew­skiego i jego współ­pra­cow­ników. Ze względu na duże zainte­re­so­wanie odbiorców, prelegent został zapro­szony ponownie 24 lutego br. Koronowska filia Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zorga­ni­zowała te intere­sujące lekcje historii dla gimna­zja­listów, uczniów szkół ponad­gim­na­zja­lanych, nauczy­cieli i mieszkańców.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »

Rejewski jako popkul­turowy superbohater 
Rejewski jako Superman

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Wielcy Polacy – rejonowy etap konkursu 

Kolejna edycja Wojewódz­kiego Konkursu Inter­dy­scy­pli­narnego „Wielcy Polacy” dotyczy życia i działań Mariana Rejew­skiego, wybitnego polskiego czytaj »

Wznowienie cyklu „Sensacje XX wieku“ 

Dzięki współ­pracy Telewizji Polskiej i National Geographic Channel powstaną kolejne odcinki popularnego cyklu programów Bogusława czytaj »