Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Oglądanie ekspo­zycji poprzedził wykład płk. Jerzego Lelwica, który w zajmujący sposób przybliżył historię rozszy­fro­wania Enigmy przez Mariana Rejew­skiego i jego współ­pra­cow­ników. Ze względu na duże zainte­re­so­wanie odbiorców, prelegent został zapro­szony ponownie 24 lutego br. Koronowska filia Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zorga­ni­zowała te intere­sujące lekcje historii dla gimna­zja­listów, uczniów szkół ponad­gim­na­zja­lanych, nauczy­cieli i mieszkańców.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Rodzinne miasto Rejew­skiego było stolicą wywiadu 
Mapa II Rzeczypospolitej

W związku z nasila­jącym się zagro­żeniem dla odrodzonej państwo­wości w latach 30. ubiegłego wieku zrodziła czytaj »

85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

Czy będzie banknot NBP z wizerunkiem Rejewskiego? 

Prezydent Bydgoszczy wnioskuje o emisję banknotu, który honoro­wałby dokonania Mariana Rejew­skiego. Jako przykład wskazuje Wielką czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »

Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu 

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów czytaj »