Komiksy nagro­dzone

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła się 28 kwietnia o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy. Uroczy­stość została zorga­ni­zowana przez gospo­darza spotkania i Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - Muzeum Oświaty.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska. Patronat medialny sprawowali: TVP Bydgoszcz i Radio PiK. Konkurs był reali­zacją projektu Bydgo­skich Grantów Oświatowych.

Podsu­mo­wania konkursu dokonał dr hab. Ryszard Nowicki, profesor nadzwy­czajny z Zakładu Biblio­te­karstwa i Czytel­nictwa Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sylwetkę kryptologa przybliżył dr Krzysztof Osiński z Oddzia­łowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku - Delegatura w Bydgoszczy Instytutu Pamięci Narodowej w wystą­pieniu pt. „Marian Rejewski – historia niezwy­kłego życia”. Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Wicemar­szałka Województwa Kujawsko – Pomor­skiego Zbigniewa Ostrow­skiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy Marioli Mańkow­skiej oraz dyrektora Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewy Pronobis-Sosnowskiej.

Pani Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego, która nie mogła przybyć na uroczy­stość, przesłała list nastę­pu­jącej treści:

list JS

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »