Komiksy nagro­dzone

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła się 28 kwietnia o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy. Uroczy­stość została zorga­ni­zowana przez gospo­darza spotkania i Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - Muzeum Oświaty.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska. Patronat medialny sprawowali: TVP Bydgoszcz i Radio PiK. Konkurs był reali­zacją projektu Bydgo­skich Grantów Oświatowych.

Podsu­mo­wania konkursu dokonał dr hab. Ryszard Nowicki, profesor nadzwy­czajny z Zakładu Biblio­te­karstwa i Czytel­nictwa Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sylwetkę kryptologa przybliżył dr Krzysztof Osiński z Oddzia­łowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku - Delegatura w Bydgoszczy Instytutu Pamięci Narodowej w wystą­pieniu pt. „Marian Rejewski – historia niezwy­kłego życia”. Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Wicemar­szałka Województwa Kujawsko – Pomor­skiego Zbigniewa Ostrow­skiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy Marioli Mańkow­skiej oraz dyrektora Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewy Pronobis-Sosnowskiej.

Pani Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego, która nie mogła przybyć na uroczy­stość, przesłała list nastę­pu­jącej treści:

list JS

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w rumuńskim Klużu 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii

Ekspo­zycja przygo­towana przez Samorząd Województwa Wielko­pol­skiego oraz w wersji rumuń­skiej przez Instytut Polski w Bukareszcie czytaj »

Giganci Kujaw i Pomorza 
Rysunkowe wizerunki sześciu postaci. Pod nimi napis: Giganci Nauki Kujaw i Pomorza.

Są inspi­racją dla pokoleń, a ich działalność i osiągnięcia mogą służyć za przykład. W Dzień czytaj »

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »

O pogromcy Enigmy w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle 

28 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle nad Notecią czytaj »
Trzej krypto­lodzy na muralu przy stacji metra 

Miesz­kańcy Warszawy zagło­sowali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­zacja została sfinan­sowana czytaj »