Komiksy nagro­dzone

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła się 28 kwietnia o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy. Uroczy­stość została zorga­ni­zowana przez gospo­darza spotkania i Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - Muzeum Oświaty.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska. Patronat medialny sprawowali: TVP Bydgoszcz i Radio PiK. Konkurs był reali­zacją projektu Bydgo­skich Grantów Oświatowych.

Podsu­mo­wania konkursu dokonał dr hab. Ryszard Nowicki, profesor nadzwy­czajny z Zakładu Biblio­te­karstwa i Czytel­nictwa Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sylwetkę kryptologa przybliżył dr Krzysztof Osiński z Oddzia­łowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku - Delegatura w Bydgoszczy Instytutu Pamięci Narodowej w wystą­pieniu pt. „Marian Rejewski – historia niezwy­kłego życia”. Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Wicemar­szałka Województwa Kujawsko – Pomor­skiego Zbigniewa Ostrow­skiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy Marioli Mańkow­skiej oraz dyrektora Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewy Pronobis-Sosnowskiej.

Pani Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego, która nie mogła przybyć na uroczy­stość, przesłała list nastę­pu­jącej treści:

list JS

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rocznica złamania kodu Enigmy 

W tym roku obchodzić będziemy 85. rocznicę złamania kodu Enigmy. W Wywiadzie Kuriera TVP3 Janina czytaj »

Dołącz do gry! 

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z czytaj »

Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w rumuńskim Klużu 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii

Ekspo­zycja przygo­towana przez Samorząd Województwa Wielko­pol­skiego oraz w wersji rumuń­skiej przez Instytut Polski w Bukareszcie czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »