Komiksy nagro­dzone

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła się 28 kwietnia o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy. Uroczy­stość została zorga­ni­zowana przez gospo­darza spotkania i Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy - Muzeum Oświaty.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska. Patronat medialny sprawowali: TVP Bydgoszcz i Radio PiK. Konkurs był reali­zacją projektu Bydgo­skich Grantów Oświatowych.

Podsu­mo­wania konkursu dokonał dr hab. Ryszard Nowicki, profesor nadzwy­czajny z Zakładu Biblio­te­karstwa i Czytel­nictwa Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sylwetkę kryptologa przybliżył dr Krzysztof Osiński z Oddzia­łowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku - Delegatura w Bydgoszczy Instytutu Pamięci Narodowej w wystą­pieniu pt. „Marian Rejewski – historia niezwy­kłego życia”. Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Wicemar­szałka Województwa Kujawsko – Pomor­skiego Zbigniewa Ostrow­skiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy Marioli Mańkow­skiej oraz dyrektora Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewy Pronobis-Sosnowskiej.

Pani Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego, która nie mogła przybyć na uroczy­stość, przesłała list nastę­pu­jącej treści:

list JS

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Krypto(GRAM) Enigmy

Gra zaczyna się przy budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im dr. Witolda Bełzy czytaj »

O Marianie Rejewskim w siedzibie inowro­cław­skiej Filii PBW

10 czerwca 2013 r. w siedzibie Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy czytaj »

Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmińskiej 

Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w czytaj »

Rocznica złamania kodu Enigmy 

W tym roku obchodzić będziemy 85. rocznicę złamania kodu Enigmy. W Wywiadzie Kuriera TVP3 Janina czytaj »

Bohate­rowie niewi­dzialnego frontu wojny wywiadowczej 

W 2000 roku została powołana Polsko-Brytyjska Komisja Histo­ryczna do Spraw Dokumen­tacji Działal­ności Polskiego Wywiadu w czytaj »

Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy czytaj »