Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
Filia w Inowro­cławiu
organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny
na album: Marian Rejewski – pogromca enigmy.
Do udziału w Konkursie zapra­szamy uczniów gimnazjów z miasta i powiatu.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs plastyczny jest organi­zowany w ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego, nad którymi nadzór sprawuje Komitet Organi­za­cyjny Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz z okazji 65-lecia istnienia Biblioteki Pedago­gicznej w Inowro­cławiu, która przypada w październiku bieżącego roku.
1. ORGANI­ZATOR :
Głównym organi­za­torem przed­się­wzięcia jest Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu. Koordy­na­torami Konkursu w poszcze­gólnych szkołach są nauczy­ciele-biblio­te­karze.
2. CELE KONKURSU:
• promo­wanie dokonań wybitnego naukowca Mariana Rejew­skiego;
• budzenie i rozwi­janie pasji matema­tycznych i krypto­lo­gicznych;
• rozwi­janie zainte­re­sowań histo­rycznych wydarze­niami mającymi wpływ na losy II wojny światowej;
• wyrobienie umiejęt­ności korzy­stania z różnych źródeł infor­macji oraz selekcji pozyskanych wiado­mości;
• popula­ry­zo­wanie wydaw­nictw o Marianie Rejewskim oraz zbiorów biblio­tecznych;
• kształ­to­wanie wrażli­wości estetycznej i zainte­re­sowań plastycznych młodzieży;
• prezen­tacja albumów na szerszym forum.
3. TEMATYKA:
• zapro­jek­to­wanie i wykonanie albumu o życiu i działal­ności Mariana Rejew­skiego.
4. WYMOGI FORMALNE:
• format prac – minimum 15 kart formatu A4 + strona tytułowa;
• album powinien zawierać umiejętne połączenie tekstu i ilustracji wykonanej z
wykorzy­staniem dowolnej techniki;
• jeden album może wykonywać tylko jeden autor (organi­za­torzy nie uwzględ­niają prac
zbiorowych);
• na odwrocie ostatniej strony pracy autor winien nakleić podpisaną własno­ręcznie kartkę
z wydru­ko­wanym, załączonym do Regulaminu tekstem;
• prace należy przynieść osobiście lub przesłać na adres:
BIBLIOTEKA PEDAGO­GICZNA
ul. NARUTO­WICZA 47
88-100 INOWROCŁAW
z dopiskiem: Konkurs na album
termin składania prac – do dnia 18 września 2015 r., w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
5. OCENA PRAC:
Komisja powołana przez Organi­za­torów dokona wyboru najlep­szych prac zgodnie z kryte­riami:
• zgodność z wymogami Regulaminu;
• spojrzenie na zagad­nienie będące tematem konkursu;
• orygi­nalność i pomysłowość w wykonaniu albumu;
• dobór materiałów i treści wykorzy­stanych w pracy;
• wrażenia estetyczne - kompo­zycja, kolory­styka i staranność.
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
• ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku bieżącego roku;
• o dokładnym terminie i miejscu uroczy­stości każdy uczestnik zostanie poinfor­mowany za pośred­nictwem Koordy­natora Konkursu z danej szkoły, do którego zostanie przekazana infor­macja od Organi­za­torów;
• wręczeniu nagród będzie towarzy­szyła wystawa prac przesłanych na Konkurs.
7. UWAGI:
• organi­za­torzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przesyłki;
• prace niezgodne z Regula­minem, nie będą oceniane;
• organi­za­torzy zastrzegają sobie prawo do ekspo­no­wania prac na wystawach lub do wykorzy­stania ich w inny sposób;
• osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwa­rzanie swoich danych osobowych oraz na zasto­so­wanie się do powyż­szego Regulaminu.

W imieniu organi­za­torów
Beata Kotlarek - koordy­nator konkursu (tel. 52-357-44-09)

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »