Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu

Otwarcie wystawy zapla­no­wano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury Zamek, tuż obok Pomnika Krypto­logów. Składają się na nią plansze z infor­ma­cjami o krypto­logii, maszynie szyfru­jącej Enigma oraz związane z pracą Rejew­skiego, Zygal­skiego i Różyc­kiego. Dostępne też są stano­wiska kompu­te­rowe z grami i łamigłów­kami dla dzieci i dorosłych, opraco­wa­nymi specjalnie dla tej ekspo­zycji. Zwiedza­jący poznają podsta­wowe infor­macje na temat krypto­logii, a także spróbują szyfrować, odszy­fro­wywać i łamać proste szyfro­gramy. „Szyfro­kon­tener“ jest mobilny i odwiedza główne miejsca Poznania, gdzie przeby­wają miesz­kańcy i turyści. Będzie też podró­żował po innych miastach.

Więcej infor­macji oraz rezer­wacja grup na stronie enigma​cen​trum​.pl.

Żródło: poznan​.pl

Top