Dołącz do gry!

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z Polski, dlatego serdecznie zapra­szamy wszystkich sympa­tyków gry do rejestracji zespołu.

Finał dla poziomu podsta­wowego rozegra się 1 lipca, a dla poziomu zaawan­so­wanego 17 lipca. Można też zapoznać się z zasadami gry w tzw. grze próbnej.

Mimo, że wykłady i zadania są w języku angielskim, to zakres tematyczny jest podobny do polskich Łamaczy, więc każdy kto brał udział w polskiej edycji gry - nawet gdy nie włada biegle angielskim - nie powinien mieć problemów z udziałem.

ZAPRA­SZAMY

REJESTRACJA ZESPOŁÓW: http://​codebre​akers​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d=164
PANEL ZESPOŁU: http://​codebre​akers​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d=165
zespół lamacze​szyfrow​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
List Mariana Rejew­skiego do… 

Konkurs literacko-histo­ryczny polegający na napisaniu pracy literackiej (maksy­malnie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, czytaj »

VI Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W sobotę 12 marca br. w naszej szkole odbył się VI Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Kujawsko-Pomorskie Zawody Matematyczne 

Wojewódzkie zawody matema­tyczne odbywają się pod patro­natem Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Biorą w nich udział uczniowie z czytaj »

Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy czytaj »