Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powstanie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzibie wydziału historii poznań­skiego uniwer­sytetu, w miejscu histo­rycznego oddziału biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali słynni krypto­lodzy. Koszt jego powstania szacowany jest na ok. 15 mln zł. Samorząd wojewódzki przekazał już z puli środków unijnych ponad 10 mln zł. Trwają prace nad stworzeniem koncepcji meryto­rycznej, zarówno w warstwie histo­rycznej, jak i eduka­cyjnej. Muzeum poświęcone będzie przede wszystkim trójce wybitnych krypto­logów - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu Różyc­kiemu i Henrykowi Zygal­skiemu, którzy w 1932 r. złamali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma, przyczy­niając się tym samym do szybszego zakoń­czenia II wojny światowej. W ramach projektu planuje się stworzenie ekspo­zycji poświę­conej historii krypto­logii, samej Enigmy, oraz jej wpływu na współ­czesne rozwią­zania cyfrowe. Zwiedzający zobaczą kopie słynnego urządzenia, w tym jedną przekazaną przez Bogusława Wołoszań­skiego oraz przynaj­mniej jeden oryginał, a także zrekon­stru­owaną pracownię krypto­lo­giczną. Będą mogli rozwią­zywać zagadki krypto­lo­giczne, bawić się matematyką i szyframi.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Kryptologii 

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu 
Spektakl animacji z użyciem technik 3D na fasadzie budynku Collegium Martineum. Kadr z wizerunkiem Rejewskiego.

Droga do Centrum Szyfrów Enigma W 2011 roku związani z Radiem Merkury inicja­torzy utworzenia Muzeum czytaj »

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Poznaniu 

Otwarcie wystawy zapla­nowano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zycją stanął przed Centrum Kultury czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »