Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powstanie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzibie wydziału historii poznań­skiego uniwer­sytetu, w miejscu histo­rycznego oddziału biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali słynni krypto­lodzy. Koszt jego powstania szacowany jest na ok. 15 mln zł. Samorząd wojewódzki przekazał już z puli środków unijnych ponad 10 mln zł. Trwają prace nad stworzeniem koncepcji meryto­rycznej, zarówno w warstwie histo­rycznej, jak i eduka­cyjnej. Muzeum poświęcone będzie przede wszystkim trójce wybitnych krypto­logów - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu Różyc­kiemu i Henrykowi Zygal­skiemu, którzy w 1932 r. złamali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma, przyczy­niając się tym samym do szybszego zakoń­czenia II wojny światowej. W ramach projektu planuje się stworzenie ekspo­zycji poświę­conej historii krypto­logii, samej Enigmy, oraz jej wpływu na współ­czesne rozwią­zania cyfrowe. Zwiedzający zobaczą kopie słynnego urządzenia, w tym jedną przekazaną przez Bogusława Wołoszań­skiego oraz przynaj­mniej jeden oryginał, a także zrekon­stru­owaną pracownię krypto­lo­giczną. Będą mogli rozwią­zywać zagadki krypto­lo­giczne, bawić się matematyką i szyframi.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wokół Enigmy. Od narodzin krypto­logii matema­tycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej 

W Bramie Poznania odbyła się wczoraj konfe­rencja naukowa „Wokół Enigmy…“ Organi­za­torami wydarzenia byli: Brama Poznań czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »

Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Enigma 2015 - młodzi następcy Mariana Rejewskiego 

W ramach Bydgo­skiego Grantu Oświa­towego 12, 13 i 14 maja uczniowie klas IV, V i czytaj »