Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powstanie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzibie wydziału historii poznań­skiego uniwer­sytetu, w miejscu histo­rycznego oddziału biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali słynni krypto­lodzy. Koszt jego powstania szacowany jest na ok. 15 mln zł. Samorząd wojewódzki przekazał już z puli środków unijnych ponad 10 mln zł. Trwają prace nad stworzeniem koncepcji meryto­rycznej, zarówno w warstwie histo­rycznej, jak i eduka­cyjnej. Muzeum poświęcone będzie przede wszystkim trójce wybitnych krypto­logów - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu Różyc­kiemu i Henrykowi Zygal­skiemu, którzy w 1932 r. złamali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma, przyczy­niając się tym samym do szybszego zakoń­czenia II wojny światowej. W ramach projektu planuje się stworzenie ekspo­zycji poświę­conej historii krypto­logii, samej Enigmy, oraz jej wpływu na współ­czesne rozwią­zania cyfrowe. Zwiedzający zobaczą kopie słynnego urządzenia, w tym jedną przekazaną przez Bogusława Wołoszań­skiego oraz przynaj­mniej jeden oryginał, a także zrekon­stru­owaną pracownię krypto­lo­giczną. Będą mogli rozwią­zywać zagadki krypto­lo­giczne, bawić się matematyką i szyframi.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Giganci nauki PL - Marian Rejewski 
Twarz mężczyzny w średnim wieku w okularach.

Instytut Pamięci Narodowej zreali­zował film dokumen­talny o Marianie Rejewskim z cyklu Wielcy polscy wynalazcy w czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Bohate­rowie niewi­dzialnego frontu wojny wywiadowczej 

W 2000 roku została powołana Polsko-Brytyjska Komisja Histo­ryczna do Spraw Dokumen­tacji Działal­ności Polskiego Wywiadu w czytaj »

Służby specjalne II Rzeczypospolitej 

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­litej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mości Szefa Agencji Bezpie­czeństwa czytaj »