Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powstanie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzibie wydziału historii poznań­skiego uniwer­sytetu, w miejscu histo­rycznego oddziału biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali słynni krypto­lodzy. Koszt jego powstania szacowany jest na ok. 15 mln zł. Samorząd wojewódzki przekazał już z puli środków unijnych ponad 10 mln zł. Trwają prace nad stworzeniem koncepcji meryto­rycznej, zarówno w warstwie histo­rycznej, jak i eduka­cyjnej. Muzeum poświęcone będzie przede wszystkim trójce wybitnych krypto­logów - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu Różyc­kiemu i Henrykowi Zygal­skiemu, którzy w 1932 r. złamali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma, przyczy­niając się tym samym do szybszego zakoń­czenia II wojny światowej. W ramach projektu planuje się stworzenie ekspo­zycji poświę­conej historii krypto­logii, samej Enigmy, oraz jej wpływu na współ­czesne rozwią­zania cyfrowe. Zwiedzający zobaczą kopie słynnego urządzenia, w tym jedną przekazaną przez Bogusława Wołoszań­skiego oraz przynaj­mniej jeden oryginał, a także zrekon­stru­owaną pracownię krypto­lo­giczną. Będą mogli rozwią­zywać zagadki krypto­lo­giczne, bawić się matematyką i szyframi.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Wyniki Metro­po­li­talnego Konkursu Plastycznego „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” 
Czarno-biały wizerunek mężczyzny w okrągłych okularach. Za nim klawisze maszyny Enigma.

Konkurs w ramach akcji „Grudzień z Rejewskim“ adresowany był do uczniów szkół podsta­wowych, placówek oświa­towych czytaj »

Zbiórka na film „Marian Rejewski - bydgoszczanin“ 

Bydgoski miłośnik historii zbiera pieniądze, by mógł powstać film, który nie powtórzy sztam­powych formułek na czytaj »

Pomógł wygrać wojnę“ - o Rejewskim w Podcaście Kopernikańskim 
Kopernik w słuchawkach na uszach - znak pocastu na profilu społecznościowym.

Oficjalny podcast Książnicy Koper­ni­kań­skiej w Toruniu w 9. odcinku przypo­mniał bydgosz­czanina, który pomógł aliantom wygrać czytaj »

Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób zazna­jamia czytaj »