Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powstanie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzibie wydziału historii poznań­skiego uniwer­sytetu, w miejscu histo­rycznego oddziału biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali słynni krypto­lodzy. Koszt jego powstania szacowany jest na ok. 15 mln zł. Samorząd wojewódzki przekazał już z puli środków unijnych ponad 10 mln zł. Trwają prace nad stworzeniem koncepcji meryto­rycznej, zarówno w warstwie histo­rycznej, jak i eduka­cyjnej. Muzeum poświęcone będzie przede wszystkim trójce wybitnych krypto­logów - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu Różyc­kiemu i Henrykowi Zygal­skiemu, którzy w 1932 r. złamali zasadę działania niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma, przyczy­niając się tym samym do szybszego zakoń­czenia II wojny światowej. W ramach projektu planuje się stworzenie ekspo­zycji poświę­conej historii krypto­logii, samej Enigmy, oraz jej wpływu na współ­czesne rozwią­zania cyfrowe. Zwiedzający zobaczą kopie słynnego urządzenia, w tym jedną przekazaną przez Bogusława Wołoszań­skiego oraz przynaj­mniej jeden oryginał, a także zrekon­stru­owaną pracownię krypto­lo­giczną. Będą mogli rozwią­zywać zagadki krypto­lo­giczne, bawić się matematyką i szyframi.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny czytaj »

Noc Muzeów 2019 

Dla wielu zwiedza­jących muzea są atrak­cyjne nocą i takich okazji jak Noc Muzeów nigdy nie czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »