Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji zaprosiło bydgoszczan i turystów w świat matematyki, krypto­logii, infor­matyki i cyber­bez­pie­czeństwa. W rozsta­wionych namiotach czekały niespodzianki.

W punkcie przygo­to­wanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy dzieci zasiadły w ławkach z czasów szkolnych Rejew­skiego i spróbowały swoich sił w kaligra­fo­waniu piórem i atramentem. Na odwie­dza­jących czekały też inne eksponaty z Muzeum Oświaty, m.in tabliczki z rysikami, maszyny do pisania. Nie zabrakło zagadek, szyfrów i kodów. Ponad osiemset osób, głównie dzieci, zmierzyło się z szyframi Cezara, Polibiusza, deszy­frowało infor­macje na symula­torach Enigmy lub weszło do wirtu­alnego escape roomu pt. „Szkoła szyfrów“.

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu zapre­zen­towało m.in. replikę bomby Rejew­skiego oraz replikę Enigmy i tłuma­czyło istotę ich działania. Pokazało ludzkie zmagania z utajnionymi infor­ma­cjami – od czasów staro­żytnych po nam współ­czesne. Wyjaśniło, czym jest stega­no­grafia, na czym polegały szyfry rastrowy i książkowy, czy jak można szyfrować infor­macje za pomocą telefonu komór­kowego. Chętni zagrali w „Wieżową moc” – grę, która pokazuje, że bez współ­pracy trudno jest osiągnąć szybki rezultat.

Regio­nalny Odział PTTK „Szlak Brydy“ zaprosił na spacery po mieście z przewod­nikiem śladami Mariana Rejew­skiego. Każdy uczestnik otrzymał regio­nalną odznakę krajo­znawczą PTTK: Znani Bydgosz­czanie – Marian Rejewski.

Mimezis Art zapre­zen­tował spektakl „Enigmatic”, etiudę nowocyrkową inspi­rowaną życiem i dokona­niami kryptologa, stworzoną dzięki połączeniu wielo­letnich doświadczeń płynących z uprawiania sztuki pantomimy, teatru ruchu i żonglerki artystycznej.

Na wystawie stworzonej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy przed­sta­wiona została biografia bydgo­skiego matematyka i kryptologa, który pierwszy złamał szyfr niemieckiej Enigmy. Odwie­dzający zapoznali się nie tylko z najbar­dziej znanym wątkiem dotyczącym zmagania Mariana Rejew­skiego z niemieckimi szyframi i poruszającą historią wojenną, ale także z opowie­ściami z lat, w których Rejewski związany był z Bydgoszczą. Autorka wystawy: dr Katarzyna Maniewska.

Enigma Centrum zapre­zen­towało warsztaty - podróż przez niesa­mowitą historię świata zapisaną szyframi. Pokazało jak sposoby szyfro­wania i deszy­fracji ewolu­owały na przestrzeni wieków. Opowie­działo także o kodach, które od początku istnienia człowieka towarzyszą nam w życiu codziennym. Otaczają nas w trakcie zakupów, podczas spotkań ze znajomymi, w szkole oraz w pracy. Enigma Centrum zdradziło też tajemnice stega­no­grafii – sztuki utajniania informacji.

Podczas dyskusji „Bydgoski Rejewski“ wystąpili Tomasz Orłowski z Enigma Centrum i Krzysztof Drozdowski z Fundacji Histo­rycznej im. Mariana Rejewskiego.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Marianie Rejewskim na Wyspie Sobieszewskiej 

Na Wyspie Sobie­szew­skiej trwa największy w historii naszego kraju ogólno­polski zlot harcerzy. Ponad 12 tys. młodych czytaj »

Piknik z Rejewskim 

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzinnym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza czytaj »

Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego 
Posadzenie Dębu Pamięci

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. czytaj »

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-eduka­cyjną wędrówkę śladami sławnego kryptologa pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zowała Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy we czytaj »

Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »

Zaszy­frowana „Lista Przebojów Programu Trzeciego“ 

W obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego włączyła się radiowa Trójka. Marek Niedź­wiecki popro­wadził specjalne, czytaj »