Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod patro­natem Janiny Sylwe­strzak – córki genialnego matematyka i kryptologa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Tegorocznej – jubile­uszowej – edycji imprezy patronuje także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Turniej rozegrany zostanie w sobotę 7 marca br. w auli łochow­skiej szkoły. Celem imprezy jest popula­ry­zacja gry szachowej wśród dzieci i młodzieży, wyłonienie najlep­szego zawodnika w poszcze­gólnych katego­riach wiekowych, podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju oraz przybli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego. Konkurs przezna­czony jest dla wycho­wanków oddziałów przed­szkolnych i uczniów szkół podstawowych.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zapro­szenie na turniej

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »

List Mariana Rejew­skiego do… 

Konkurs literacko-histo­ryczny polegający na napisaniu pracy literackiej (maksy­malnie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Złamać tajemnicę języka, czyli enigmy poetyckie 

Konkurs na małą formę poetycką obejmujący krótki wiersz, fraszkę, limeryk oraz aforyzm, maksymę czy sentencję czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »