Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod patro­natem Janiny Sylwe­strzak – córki genialnego matematyka i kryptologa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Tegorocznej – jubile­uszowej – edycji imprezy patronuje także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Turniej rozegrany zostanie w sobotę 7 marca br. w auli łochow­skiej szkoły. Celem imprezy jest popula­ry­zacja gry szachowej wśród dzieci i młodzieży, wyłonienie najlep­szego zawodnika w poszcze­gólnych katego­riach wiekowych, podnie­sienie poziomu gry uczest­ników turnieju oraz przybli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego. Konkurs przezna­czony jest dla wycho­wanków oddziałów przed­szkolnych i uczniów szkół podstawowych.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zapro­szenie na turniej

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie organizuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny czytaj »

Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »

VIII Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego w Łochowie 

W sobotę 10 marca br. w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie rozegrano czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »