Portret mężczyzny w okrągłych okularach w mundurze wojskowym i napis Marian Rejewski - pogromca Enigmy, konkurs online. W tle klawiatura Enigmy.

Konkurs dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego

W grudniu obcho­dzimy 90. rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu wojskowego – złamania szyfru niemieckiej maszyny Enigma. Z tej okazji Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłosiła konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 oraz młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs polega na wykazaniu się wiedzą i umiejęt­nością sprawnego poszu­ki­wania infor­macji, głównie ze źródeł cyfrowych. Należy udzielić odpowiedzi w formu­larzu zawie­ra­jącym 22 pytania o zróżni­co­wanym stopniu trudności oraz wykonać jedno zadanie – ukończyć Szkołę Szyfrów (wirtualny pokój zagadek). Po rozpo­częciu testu uruchamia się czaso­mierz, a wypeł­nienie formu­larza musi zakończyć się w ciągu maksy­malnie 120 minut.

Można otworzyć formularz na nowej karcie lub wypełnić go w poniższym okienku.

Konkurs potrwa do 16 grudnia (do godz. 21.00). 

Uczest­nikom rekomen­dujemy skorzy­stanie z przydatnego pakietu źródeł wiedzy.

Cele konkursu, warunki uczest­nictwa i szczegóły przebiegu opisane są w regula­minie (pobierz plik PDF 170 KB).

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczest­ników niepełnoletnich

Klauzula infor­ma­cyjna RODO dla uczest­ników konkursu i ich opiekunów prawnych

Zapra­szamy do zabawy i rywalizacji.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Twierdza szyfrów i zagadek logicznych Mariana Rejew­skiego - konkurs 

Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli, którzy wśród swoich uczniów czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »