Enigma w Barcinie

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Jakuba Wojcie­chow­skiego odbyło się 18 marca 2015 roku spotkanie z kustoszem Muzeum Wojsk Lądowych pułkow­nikiem Jerzym Lelwicem. Temat wykładu brzmiał „Marian Rejewski i tajemnice Enigmy”. Prelegent w niezwykle intere­sujący sposób opowiadał o wkładzie polskich krypto­logów w złamanie niemieckich szyfrów i o burzliwych losach znako­mitych matema­tyków. Szcze­gólne zainte­re­so­wanie słuchaczy wzbudziła replika Enigmy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Krypto­lodzy uhono­rowani w Krakowie 

Pan­te­on Na­ro­do­wy utwo­rzo­ny w kryp­tach Ko­ścio­ła św. Pio­tra i Paw­ła w Kra­ko­wie obok kró­lew­skiej ne­kro­po­lii czytaj »

Trzej krypto­lodzy na muralu przy stacji metra 

Miesz­kańcy Warszawy zagło­sowali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­zacja została sfinan­sowana czytaj »

Noc Muzeów 2019 

Dla wielu zwiedza­jących muzea są atrak­cyjne nocą i takich okazji jak Noc Muzeów nigdy nie czytaj »

Twierdza szyfrów i zagadek logicznych Mariana Rejew­skiego - konkurs 

Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli, którzy wśród swoich uczniów czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »