Marian Rejewski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblioteki pogra­tu­lowała przybyłym na spotkanie laureatom inter­ne­towej gry „Młodzi łamacze szyfrów“. To z jej rąk nasto­letni adepci krypto­logii odebrali nagrody w konkursie zorga­ni­zo­wanym przez stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty. Gra była częścią projektu „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ dofinan­so­wanego przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym młodzież z Liceum Ogólno­kształ­cącego nr 2 w Bydgoszczy. Podczas uroczy­stości biblio­te­karze odczytali fragmenty książki słynnego kryptologa „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”. Pani Janina Sylwe­strzak opowiadała o swym ojcu i zdradziła kilka mało znanych faktów z życia Mariana Rejew­skiego. Wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy i zapre­zen­towali prace laureatów konkursów literackich „Licz się z Rejewskim. Rok wielkiego matematyka i kryptologa“. 

W tym samym czasie w bibliotece płk Jerzy Lelwic wygłosił kolejny wykład pt. „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób zazna­jamia czytaj »

Młodzież poznaje dokonania Rejewskiego 

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Szubinie poprze­dziła prelekcja płk. Jerzego Lelewica czytaj »

Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »

Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy 

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »