Marian Rejewski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblioteki pogra­tu­lowała przybyłym na spotkanie laureatom inter­ne­towej gry „Młodzi łamacze szyfrów“. To z jej rąk nasto­letni adepci krypto­logii odebrali nagrody w konkursie zorga­ni­zo­wanym przez stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty. Gra była częścią projektu „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ dofinan­so­wanego przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym młodzież z Liceum Ogólno­kształ­cącego nr 2 w Bydgoszczy. Podczas uroczy­stości biblio­te­karze odczytali fragmenty książki słynnego kryptologa „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”. Pani Janina Sylwe­strzak opowiadała o swym ojcu i zdradziła kilka mało znanych faktów z życia Mariana Rejew­skiego. Wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy i zapre­zen­towali prace laureatów konkursów literackich „Licz się z Rejewskim. Rok wielkiego matematyka i kryptologa“. 

W tym samym czasie w bibliotece płk Jerzy Lelwic wygłosił kolejny wykład pt. „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »

Wystawa o Marianie Rejewskim w Brodnicy 

Miesz­kańcy kolejnego miasta w województwie kujawsko-pomorskim mogli obejrzeć wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” czytaj »

Gra miejska 

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Wręczenie nagród w konkursie na ekslibris 

28 listopada 2011 roku została jedno­głośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W czytaj »