Marian Rejewski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblioteki pogra­tu­lowała przybyłym na spotkanie laureatom inter­ne­towej gry „Młodzi łamacze szyfrów“. To z jej rąk nasto­letni adepci krypto­logii odebrali nagrody w konkursie zorga­ni­zo­wanym przez stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty. Gra była częścią projektu „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ dofinan­so­wanego przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym młodzież z Liceum Ogólno­kształ­cącego nr 2 w Bydgoszczy. Podczas uroczy­stości biblio­te­karze odczytali fragmenty książki słynnego kryptologa „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”. Pani Janina Sylwe­strzak opowiadała o swym ojcu i zdradziła kilka mało znanych faktów z życia Mariana Rejew­skiego. Wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy i zapre­zen­towali prace laureatów konkursów literackich „Licz się z Rejewskim. Rok wielkiego matematyka i kryptologa“. 

W tym samym czasie w bibliotece płk Jerzy Lelwic wygłosił kolejny wykład pt. „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

Enigma - Wer hat’s erfunden? 

Bez złamania kodu Enigmy aliantom trudniej byłoby pokonać nazistowskie Niemcy. O tym m.in. opowiada brytyjsko-amery­kański czytaj »

Kolejne odzna­czenie dla Mariana Rejewskiego 

Władze Uniwer­sytetu im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu przyznały pośmiertnie polskim krypto­logom - Marianowi Rejew­skiemu, Jerzemu czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przededniu i w trakcie II wojny światowej 

22 października 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja czytaj »