Marian Rejewski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblioteki pogra­tu­lowała przybyłym na spotkanie laureatom inter­ne­towej gry „Młodzi łamacze szyfrów“. To z jej rąk nasto­letni adepci krypto­logii odebrali nagrody w konkursie zorga­ni­zo­wanym przez stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty. Gra była częścią projektu „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ dofinan­so­wanego przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym młodzież z Liceum Ogólno­kształ­cącego nr 2 w Bydgoszczy. Podczas uroczy­stości biblio­te­karze odczytali fragmenty książki słynnego kryptologa „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”. Pani Janina Sylwe­strzak opowiadała o swym ojcu i zdradziła kilka mało znanych faktów z życia Mariana Rejew­skiego. Wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy i zapre­zen­towali prace laureatów konkursów literackich „Licz się z Rejewskim. Rok wielkiego matematyka i kryptologa“. 

W tym samym czasie w bibliotece płk Jerzy Lelwic wygłosił kolejny wykład pt. „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »

Piknik popular­no­naukowy z okazji 118. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 
Namioty wystawiennicze i odwiedzający przed budynkiem z pruskiego muru Młynów Rothera.

W sobotę (19.08.2023) taras Młynów Rothera w Bydgoszczy zamienił się w prawdziwe piknikowe miasteczko. Okazją czytaj »

85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

Ustano­wienie odznaki krajo­znawczej w uznaniu dla wybitnego bydgoszczanina 

Regio­nalna Pracownia Krajo­znawcza oraz Oddziałowa Komisja Krajo­znawcza i Ochrony Przyrody R.O. PTTK „Szlak Brdy” w czytaj »

Pół wieku temu Rejewski ujawnił się jako osoba, która rozszy­frowała Enigmę 

W odpowiedzi na wezwanie „Expressu Wieczornego“, który w 1973 r. poszu­kiwał osób odpowie­dzialnych za złamanie czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »