Marian Rejewski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblioteki pogra­tu­lowała przybyłym na spotkanie laureatom inter­ne­towej gry „Młodzi łamacze szyfrów“. To z jej rąk nasto­letni adepci krypto­logii odebrali nagrody w konkursie zorga­ni­zo­wanym przez stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty. Gra była częścią projektu „Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ dofinan­so­wanego przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym młodzież z Liceum Ogólno­kształ­cącego nr 2 w Bydgoszczy. Podczas uroczy­stości biblio­te­karze odczytali fragmenty książki słynnego kryptologa „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”. Pani Janina Sylwe­strzak opowiadała o swym ojcu i zdradziła kilka mało znanych faktów z życia Mariana Rejew­skiego. Wystąpili również uczniowie z Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy i zapre­zen­towali prace laureatów konkursów literackich „Licz się z Rejewskim. Rok wielkiego matematyka i kryptologa“. 

W tym samym czasie w bibliotece płk Jerzy Lelwic wygłosił kolejny wykład pt. „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

Nowa publi­kacja o Marianie Rejewskim 

Marian Rejewski - pogromca Enigmy“ to tytuł publi­kacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób czytaj »

Dyplom Enigma 

Z okazji 60. rocznicy przeka­zania przez wywiad polski wywiadom francu­skiemu i angiel­skiemu tajemnicy niemieckiej maszyny czytaj »

Niemiecka telewizja kręci program o Rejewskim 
Logotyp rbb fernsehen

Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) to regio­nalny nadawca publiczny, który produkuje również programy na antenę ogólno­nie­miecką. Stacja czytaj »