Ogólno­polska gra kryptologiczna

Już wkrótce rusza Ogólno­polska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy kryptologa.

Gra poświęcona jest polskim matema­tykom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma czym przyczynili się do sukcesu aliantów w czasie II wojny światowej.

W zmaga­niach biorą udział trzyosobowe zespoły, które poznają metody szyfro­wania i łamania szyfrów by rozwią­zywać wirtualne zagadki i łamać coraz trudniejsze depesze.

Co szcze­gólnie ważne to fakt, że adeptem krypto­logii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech poziomach trudności - podsta­wowym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­sowany, oraz poziomie Enigma, w którym uczestnicy (z sukcesem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfrującą.

W skrócie:
- REJESTRACJA ZESPOŁÓW już teraz, do 24 listopada na www​.lamacze​szyfrow​.pl!
- POZIOM PODSTAWOWY od 25.09 (decydująca rozgrywka 13.10),
- POZIOM ZAAWAN­SOWANY od 16.10 (decydująca rozgrywka 3.11).
- POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydująca rogrywka 24.11).
Szczegóły na www​.lamacze​szyfrow​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
List Mariana Rejew­skiego do… 

Konkurs literacko-histo­ryczny polegający na napisaniu pracy literackiej (maksy­malnie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

VI Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W sobotę 12 marca br. w naszej szkole odbył się VI Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Ruszyła między­na­rodowa edycja inter­ne­towej gry kryptologicznej 

Gra łączy elementy historii, matematyki, krypto­logii. Organi­zator - Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR - przygo­towało trzy poziomy czytaj »