Ogólno­polska gra kryptologiczna

Już wkrótce rusza Ogólno­polska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy kryptologa.

Gra poświęcona jest polskim matema­tykom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma czym przyczynili się do sukcesu aliantów w czasie II wojny światowej.

W zmaga­niach biorą udział trzyosobowe zespoły, które poznają metody szyfro­wania i łamania szyfrów by rozwią­zywać wirtualne zagadki i łamać coraz trudniejsze depesze.

Co szcze­gólnie ważne to fakt, że adeptem krypto­logii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech poziomach trudności - podsta­wowym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­sowany, oraz poziomie Enigma, w którym uczestnicy (z sukcesem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfrującą.

W skrócie:
- REJESTRACJA ZESPOŁÓW już teraz, do 24 listopada na www​.lamacze​szyfrow​.pl!
- POZIOM PODSTAWOWY od 25.09 (decydująca rozgrywka 13.10),
- POZIOM ZAAWAN­SOWANY od 16.10 (decydująca rozgrywka 3.11).
- POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydująca rogrywka 24.11).
Szczegóły na www​.lamacze​szyfrow​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »