Wręczenie nagród w konkursie na ekslibris

28 listopada 2011 roku została jedno­głośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W związku z tym ważnym wydarzeniem ogłoszono konkurs plastyczny na

EKSLIBRIS PEDAGO­GICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ
IMIENIA MARIANA REJEW­SKIEGOBYDGOSZCZY”.

Konkurs oraz uroczy­stości związane z wręczeniem nagród laureatom zainau­gu­rowały oficjalne obchody nadania imienia Mariana Rejew­skiego Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W roku 2012 przypada 80. rocznica złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Dokonał tego Marian Rejewski pod koniec 1932 roku.

Celem konkursu było zachę­canie uczniów do poznania życia Mariana Rejew­skiego – wybitnego matematyka, genialnego kryptologa i sławnego bydgosz­czanina, a także rozwi­janie wrażli­wości i umiejęt­ności plastycznych oraz kształ­to­wanie wyobraźni poprzez prace plastyczne. Uczniowie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę histo­ryczną poprzez poznanie ciekawej, intere­su­jącej, a czasami wręcz tajem­niczej i intry­gu­jącej historii kolei losów Patrona Biblioteki. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych z Województwa Kujawsko – Pomor­skiego, oparty był na współ­za­wod­nictwie indywi­du­alnym. Przed­miotem konkursu było wykonanie dowolną techniką w formie wydruku lub rysunku w formacie A4 oraz dodatkowo w wersji elektro­nicznej (na płycie CD w formacie JPG) jednego eksli­brisu Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – to znak własno­ściowy książki, najczę­ściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwi­skiem właści­ciela księgo­zbioru, lub z nazwą insty­tucji. Typowy ekslibris jest małą zadru­kowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. Projek­to­wanie eksli­brisów jest jedną z dziedzin grafiki artystycznej. Ich tworzeniem zajmowało się wielu znanych grafików, rytow­ników i typografów.
Posłu­gi­wanie się eksli­brisem świadczy o szacunku i dbałości o książki, jak również wysokich potrzeb kultu­ralnych ich właści­ciela. Pośrednio ekslibris ma również motywować do podobnej dbałości (i do termi­nowego zwrotu) osoby, którym dana książka jest wypoży­czana!
Poprzez wybór eksli­brisu, czyli znaku własno­ściowego książki, Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:

 • zyska swoją odrębność i tożsamość wyróż­niającą ją spośród innych bibliotek,
 • podkreśli własną historię i tożsamość miejsca,
 • pozyska do współ­pracy insty­tucje i osoby związane z Patronem, a w ten sposób znacznie poszerzy zakres możli­wości rozwoju,
 • wzbogaci swoją obrzę­dowość, tradycję i symbolikę,
 • spopu­la­ryzuje tak niezwykłą, a jedno­cześnie tak mało znaną postać Patrona,
 • swoje działania będzie mogła oprzeć na warto­ściach potwier­dzonych życiem i działal­nością Mariana Rejew­skiego, dla którego najważ­niejsze na świecie, było dobro Ojczyzny.

Konkurs trwał do 15 marca 2012 roku.
W skład Komisji Konkur­sowej wchodzili:

 • dr hab. Ryszard Nowicki – profesor Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przewodniczący
 • mgr Jolanta Czerwińska –Policealna Szkoła Sztuk Pięknych w Bydgoszczy,
 • mgr Janusz Boruta – Policealna Szkoła Sztuk Pięknych w Bydgoszczy,
 • mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy,
 • mgr Wojciech Niedź­wie­dziński – Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Wręczenie nagród nastąpiło 26 marca 2012 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszcz przy ulicy Jezuickiej 1 o godzinie 11.00. Uroczy­stość odbyła się pod patro­natem Piotra Całbec­kiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego oraz Rafała Bruskiego Prezy­denta Bydgoszczy. Opiekę medialną objęła TVP Bydgoszcz.
Program uroczy­stości:

 • Powitanie zgroma­dzonych gości – Ewa Pronobis – Sosnowska, dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy,
 • Wykład na temat życia i dokonań Mariana Rejew­skiego – płk Jerzy Lelwic, Pomorskie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, inż. Jerzy Trusz­kowski – Zespół Szkół Elektro­nicznych w Bydgoszczy
 • Podsu­mo­wanie konkursu – dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wręczenie nagród uczniom - laureatom konkursu „ Ekslibris Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy”
 • Wystą­pienie Jana Szopiń­skiego - wicepre­zy­denta miasta Bydgoszczy.

Laureaci i nagro­dzone prace

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Twierdza szyfrów i zagadek logicznych Mariana Rejew­skiego - konkurs 

Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli, którzy wśród swoich uczniów czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Ruszyła między­na­rodowa edycja inter­ne­towej gry kryptologicznej 

Gra łączy elementy historii, matematyki, krypto­logii. Organi­zator - Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR - przygo­towało trzy poziomy czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Kujawsko-Pomorskie Zawody Matematyczne 

Wojewódzkie zawody matema­tyczne odbywają się pod patro­natem Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Biorą w nich udział uczniowie z czytaj »

Krypto(GRAM) Enigmy

Gra zaczyna się przy budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im dr. Witolda Bełzy czytaj »