Zostań tajnym agentem, łam szyfry - dołącz do gry!

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest popula­ry­zacja faktu złamania przez polskich matema­tyków kodu niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma i zachęca do rozwi­jania wiedzy i umiejęt­ności z zakresu matematyki i historii.

Gra rozpocznie się 19 października, a już dziś można rejestrować trzyosobowe zespoły graczy i bawić się rozwią­zując zadania tzw. gry wprowa­dza­jącej. Uczestnicy gry wcielą się w młodych agentów radio­wy­wiadu – adeptów kursu krypto­logii, którzy po zapoznaniu się z wykładami na temat różnych szyfrów staną przed zadaniem ich złamania. Do udziału zapra­szamy wszystkich, którzy mają w sobie duszę odkrywcy i chcieliby poznać jak na przestrzeni wieków zmieniały się metody utajniania informacji.

Na najlepsze zespoły wywia­dowcze czekają atrak­cyjne nagrody. Przygo­to­wa­liśmy dwa poziomy trudności – pierwszy – tzw. wprowa­dzający dostępny jest bezpo­średnio po zalogo­waniu, a rozgrywka rozsze­rzona będzie dostępna od 19 października, przy czym decydujące zadanie aktywowane będzie 6 listopada. Szczegóły oraz formularz rejestracji zespołów można znaleźć na stronie www​.lamacze​szyfrow​.pl. Konkurs organi­zowany jest przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR i dofinan­sowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dołącz do gry! 

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »