Zostań tajnym agentem, łam szyfry - dołącz do gry!

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest popula­ry­zacja faktu złamania przez polskich matema­tyków kodu niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma i zachęca do rozwi­jania wiedzy i umiejęt­ności z zakresu matematyki i historii.

Gra rozpocznie się 19 października, a już dziś można rejestrować trzyosobowe zespoły graczy i bawić się rozwią­zując zadania tzw. gry wprowa­dza­jącej. Uczestnicy gry wcielą się w młodych agentów radio­wy­wiadu – adeptów kursu krypto­logii, którzy po zapoznaniu się z wykładami na temat różnych szyfrów staną przed zadaniem ich złamania. Do udziału zapra­szamy wszystkich, którzy mają w sobie duszę odkrywcy i chcieliby poznać jak na przestrzeni wieków zmieniały się metody utajniania informacji.

Na najlepsze zespoły wywia­dowcze czekają atrak­cyjne nagrody. Przygo­to­wa­liśmy dwa poziomy trudności – pierwszy – tzw. wprowa­dzający dostępny jest bezpo­średnio po zalogo­waniu, a rozgrywka rozsze­rzona będzie dostępna od 19 października, przy czym decydujące zadanie aktywowane będzie 6 listopada. Szczegóły oraz formularz rejestracji zespołów można znaleźć na stronie www​.lamacze​szyfrow​.pl. Konkurs organi­zowany jest przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR i dofinan­sowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Ruszyła między­na­rodowa edycja inter­ne­towej gry kryptologicznej 

Gra łączy elementy historii, matematyki, krypto­logii. Organi­zator - Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR - przygo­towało trzy poziomy czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »