Nazista z bronią, na niebie wiele samolotów bojowych, u dołu grupa kryptologów.

Francuski komiks pt. „Qui a cassé Enigma?“

W kwietniu 2022 roku ukazał się na rynku wydaw­niczym komiks pt. „Qui a cassé Enigma? La véritable histoire du code secret nazi“ (ISBN 9782380942972, format 29x20 cm, 116 stron).

Autorem publi­kacji jest Fabien Tillon, który napisał scena­riusz na podstawie książki Dermota Turinga, a rysunki wykonał Lelio Bonac­corso. Do powstania komiksu przyczyniło się Ministère des armées (francuskie ministerstwo obrony). Książkę wydało Nouveau Monde Éditions z takim opisem:

Jesień 1931. Niemiecki szyfrant sprzedaje zdumie­wający sekret francuskim agentom kontr­wy­wiadu. To początek trwającej dekadę walki o złamanie najbar­dziej abstrak­cyjnej i złożonej maszyny kodującej, jaką kiedy­kolwiek wynale­ziono. Od zaata­ko­wanej Polski po angielską wieś, od szwaj­car­skich gór po ładownie toczących wojnę U-Bootów, pościg w labiryncie cyfr, liter i zdrad.

Na okładce komiksu nazista z bronią, na niebie wiele samolotów bojowych, u dołu grupa kryptologów.
Okładka komiksu ©Nouveau Monde Eds

1932. W łazience bruksel­skiego hotelu francuski szpieg fotografuje pierwsze dokumenty opisujące nową, maszynę szyfrującą „Enigma“, której kodu a priori nie da się złamać. Maszynę, z której zamie­rzają korzystać niemieckie służby specjalne. Kilka miesięcy później, z pomocą Francuzów, grupa polskich matema­tyków posta­nowiła odkryć skompli­kowane działanie tej maszyny.

1940. Po klęsce Francuzów nad nazistami Francuzi i Polacy przekazują swoje odkrycia Brytyj­czykom. W Bletchley Park rozwija się gigan­tyczne przed­się­wzięcie dekodujące, od którego zależeć będzie wynik wojny.

Rok 1942. Pod nosami Niemców, w samym Vichy, Francuzi i Polacy konty­nuują dekodo­wanie. Gestapo depcze im po piętach, a MI-6 ma absolutny priorytet w ich eksfil­tracji. Tymczasem na Atlantyku niemieckie okręty podwodne prowadzą niszczy­cielskie polowanie na amery­kańskie statki zaopa­trujące Wielką Brytanię w broń, żywność i towary. Jeśli nie uda nam się bardzo szybko rozszy­frować wiado­mości niemieckiej marynarki wojennej, Wielka Brytania nie wytrzyma. W Bletchley Park jeden z najwy­bit­niej­szych umysłów w historii nauki, Alan Turing, wniesie decydujący wkład… (przekład stresz­czenia wydawcy)

Obejrzyj fragment komiksu

Historia przed­sta­wiona w komiksie nie skupia się na polskich krypto­logach, ale też nie pomija znaczenia ich wkładu pracy w łamanie kodu Enigmy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Nowy komiks o słynnym bydgoszczaninie 

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy ukazał się komiks „Marian Rejewski, bydgosz­czanin, czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »